Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Satsningar på energiområdet i BP21

Publicerad

Regeringen har i 2021 års budget lagt fram en rad förslag för att nå klimatmålen och öka elektrifieringen av samhället. Här kan du ta del av några av dessa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Elnätsutbyggnaden ska öka med snabbare handläggning

Regeringen föreslår i 2021 års budgetproposition att tillföra Energimarknadsinspektionen ytterligare medel för att de snabbare ska kunna hantera ansökningar om nya elledningar. Genom satsningen kan befintliga ärenden avslutas och på så sätt frigöra resurser till kommande stam- och regionelnätsprojekt.

Pressmeddelande: Elnätsutbyggnaden ska öka med snabbare handläggning

Klimatrådgivningen stärks och når ut till fler

Regeringen föreslår en förlängning av stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen med 120 miljoner kronor per år genom en permanent satsning. Ett särskilt uppdrag kommer att ges till Energimyndigheten för att stödja utvecklingen av rådgivning på andra språk än svenska.

Pressmeddelande: Klimatrådgivningen stärks och når ut till fler

Fortsatt stöd för investering i solceller för andra än privatpersoner

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor tillförs stödet 2021. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas och fördelas. För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för bland annat solceller.

Artikel: Industrins gröna omställning i höstbudgeten 

Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel

Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget.

Pressmeddelande: Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel

Fortsatt produktionsstöd till biogas

För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs i budgeten för 2021 för detta ändamål. Regeringen har remitterat Biogasutredningens betänkande Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) och avser att återkomma med förslag på området. Utredningen föreslår bland annat mål för svensk produktion av biogas och olika former av stöd för produktion av biogas.

Artikel: Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter 

Utökad analyskapacitet för biodrivmedel

Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja vissa biodrivmedels­anläggningar. Idag importeras nära 85 procent av de biodrivmedel som används på den svenska marknaden. Sverige har goda förutsättningar att producera biodrivmedel. I Färdplanerna som lämnas in till Fossilfritt Sverige nämns ökad biodrivmedelsanvändning som en viktig del i arbetet för att minska utsläppen i flertalet sektorer. För att utöka analyskapaciteten till detta uppdrag föreslås Energimyndigheten tillföras 5 miljoner kronor 2021.

Artikel: Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter 

Energieffektivisering i bostäder

Regeringen föreslår ett treårigt stöd till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. 900 miljoner kronor avsätts för 2021, 2,4 miljarder för 2022 och 1 miljard för 2023. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar.

Artikel: Regeringen tillför medel till stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus 

Elektrifiering av tunga fordon

Regeringen avser att genomföra en satsning för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Regeringen föreslår ett nytt stöd där 500 miljoner kronor avsätts för 2021 och 550 miljoner beräknas tillföras ändamålet 2022. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.

Pressmeddelande: Elektrifieringen av Sverige tar nya kliv

Fossilfritt flyg 2045

Regeringen förlänger Energimyndighetens pågående uppdrag att främja forskning om hållbara biobränslen för flyg och arbetet med ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg.

Satsningen på fossilfritt flyg tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och under 2022 beräknas 50 miljoner kronor tillföras ändamålet. Med de nya medlen kommer även elflyg inkluderas i satsningen.

Pressmeddelande: Elektrifieringen av Sverige tar nya kliv