Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Barnets rättigheter i fokus på digitalt högnivåmöte

Publicerad

Fredagen den 23 oktober bjöd jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och statssekreterare Karin Strandås in generaldirektörer för de myndigheter som ingått eller fortfarande ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter.

 • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och statssekreterare Karin Strandås sitter vid ett bord och deltar i ett digitalt möte.

  Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och statssekreterare Karin Strandås i digitalt möte med generaldirektörer på myndigheter som deltagit i Kunskapslyftet.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Ulrika Kvarnström och Maria Lönegård från Polismyndigheten sitter vid ett bord med en skärm framför sig och deltar i det digitala mötet.

  Ulrika Kvarnström och Maria Lönegård från Polismyndigheten presenterar sitt arbete med att implementera barnkonventionen.

  Foto: Polismyndigheten.

 • Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket sitter vid ett skrivbord med en skärm framför sig och deltar i det digitala mötet.

  Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, deltar i det digitala mötet.

  Foto: Boverket

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, men arbetet med att implementera den fortsätter ständigt och systematiskt.

- Det är väldigt viktigt att ledningen är drivande för att få till ett förändringsarbete och skapa en rättighetskultur i hela myndigheten. Varje myndighet behöver ställa sig frågan vad de kan göra för att stärka barns rättigheter, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Att öka kunskapen om barnets rättigheter bland statliga myndigheter, kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken och för att barn ska tillgodoses sina rättigheter. Under 2017 påbörjades regeringens satsning om ett kunskapslyft för barnets rättigheter i syfte höja kunskapen och stärka kompetensen om barnets rättigheter och barnkonventionen hos offentliga aktörer.

Med utgångspunkt från detta bjöd Åsa Lindhagen därför in generaldirektörer för de myndigheter som har deltagit eller fortfarande deltar i kunskapslyftet till ett samtal om hur myndigheter bäst implementerar barnkonventionen. Syftet var att ha ett utbyte och kunna dra lärdomar och ta del av de framgångsfaktorer som finns.

Barnombudsmannen (BO), som har ett uppdrag att stödja de myndigheter som deltar i kunskapslyftet, presenterade framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet. Elisabeth Dahlin, BO, lyfte bland annat vikten av att säkra tillräcklig kompetens i organisationen och att implementera barnrättsperspektivet i befintliga processer. I myndighetens utvärderingar kunde de även se att mindre myndigheter har haft större möjligheter att implementera barnkonventionen, då medarbetarna exempelvis ofta fanns på samma geografiska plats och upplevde en närhet mellan ledning och medarbetare vilket underlättade kunskapsspridning och delaktighet.      

Under mötet presenterade tre myndigheter hur de har arbetat med kunskapslyftet: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Boverket och Polismyndigheten. De berättade om hur de på olika sätt har arbetat för att implementera barnkonventionen i sina organisationer genom exempelvis utbildningar och workshops. I nästa steg fortsatte samtalet i mindre grupper där fokus var på att dela erfarenheter och lärdomar från arbetet med kunskapslyftet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Deltagande myndigheter

Barnombudsmannen
Boverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Skolinspektionen
Skolverket
Åklagarmyndigheten