Artikel från Socialdepartementet

Stärkt trygghet för barn placerade i familjehem

Publicerad

Regeringen vill att barn som placeras i familjehem i tidig ålder eller som blir kvar under lång tid i samhällets vård måste få en så förutsägbar och trygg situation som möjligt.
Den 14 oktober beslutade regeringen om propositionen Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden.

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Förslagen i propositionen som vi nu lämnar till riksdagen innebär ökade förutsättningar för stabilitet och trygghet för placerade barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialnämndens skyldighet angående vårdnadsöverflyttning

De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med 1 mars 2021 och omfattar två delar. Regeringen föreslår att om barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år ska socialnämnden därefter ha en skyldighet att överväga frågan om vårdnadsöverflyttning årligen. Det kan skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården. Det är därför angeläget att frågan om vårdnadsöverflyttning övervägs i den utsträckning som lagstiftningen ger utrymme för.

En tydlig lagstiftning om nämndens skyldighet i detta avseende kan bidra till att övervägandena görs i större utsträckning. Det kan i sin tur medföra att fler fall kan komma under domstolens prövning och att vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i fler fall där förutsättningarna är uppfyllda.

Särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden

Regeringen föreslår också att det ska finnas särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget ska få förordnas. Vård enligt LVU är en ingripande åtgärd och barnet befinner sig ofta i en mycket utsatt situation.

Den som företräder barnet behöver därför, på liknande sätt som den som företräder ett barn vars vårdnadshavare misstänks för brott mot barnet, vara särskilt lämpad för uppdraget. Särskilda lämplighetskrav kan förbättra barns och ungas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Utredningsuppdrag för att stärka principen om barnets bästa

Den 29 april 2020 gav Regeringskansliet en utredare på Socialdepartementet i uppdrag att utreda hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra. Utredaren har även i uppdrag att utreda om det finns behov av att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga om överflyttning av vårdnaden.

Utredaren ska också se över om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter det att en placering enligt socialtjänstlagen eller LVU har upphört.
Utredaren ska också utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska uppvisa resultat av s.k. drogtest i samband med umgänge, men även i samband med vårdens upphörande. Uppdraget ska slutredovisas den 26 februari 2021.

Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra kunskapshöjande insatser om nationella adoptioner

Regeringen gav den 11 juni 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att under perioden 2020–2022 genomföra kunskapshöjande insatser om nationella adoptioner m.m. inom familjehemsvården. I uppdraget ingår att stödja kommunerna när de utvecklar sitt arbete med att rekrytera familjehem i syfte att nå ut till fler och en större bredd av familjehem.

Frågor om adoption, vårdnadsöverflyttning och familjehemmets inställning till en varaktig relation kan behöva uppmärksammas redan i rekryteringsprocessen. Välfungerande familjehem utgör en stark skyddsfaktor för placerade barn och det är därför viktigt att det finns en god tillgång till familjehem för att möjliggöra en bra matchning mellan barnet och familjehemmet utifrån barnets behov.