Artikel från Finansdepartementet

Två budgetförslag lämnas till Lagrådet för granskning

Publicerad

Förslagen om att införa en skattereduktion för förvärvsinkomster samt utvidga tidsgränsen för den så kallade expertskatten har idag överlämnats till Lagrådet. Båda förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om att införa en skattereduktion för förvärvsinkomster innebär att skatten på inkomster från såväl arbete och pension som socialförsäkringsförmåner sänks för ca 7,2 miljoner personer med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattereduktion på 1 500 kr ges till dem som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på 240 000 kronor per år, vilket ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Förslaget träder ikraft den 1 januari 2021. Den offentligfinansiella effekten av förslaget är på 8,49 miljarder kronor för 2021. Under 2022 och 2023 ökar skattesänkningen.

Det andra förslaget som lämnas till Lagrådet är att utvidga tidsgränsen för den skattelättnad som bland annat utländska experter och forskare kan få enligt de så kallade expertskattereglerna. Tidsgränsen utvidgas till fem år jämfört med dagens tre år. Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark. Regelförändringen är också viktig för att den kan stärka Sveriges långsiktiga förmåga att konkurrera om internationell kompetens.