Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Den ekonomiska situationen i EU och skattefrågor på finansministrarnas decembermöte

Publicerad

Den ekonomiska situationen i EU och internationell beskattning är några av de frågor som finansminister Magdalena Andersson ska diskutera med sina EU-kollegor på ett videomöte 1 december. Ministrarna ska även ta upp direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning och den nya handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen.

Finansminister Magdalena Andersson framför en EU-flagga vid en pressbriefing 6 oktober
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den ekonomiska situationen i EU och den europeiska planeringsterminen 2021

EU:s fiinansministrar ska få en presentation av EU-kommissionens höstprognos som innehåller en bedömning av den ekonomiska utvecklingen under perioden 2020–2022.

Kommissionens ska också presentera sin förvarningsrapport om makroekonomiska obalanser för 2021 samt sin rekommendation till euroområdet.

Efter presentationen kommer ministrarna att diskutera det ekonomiska läget i EU och den europeiska planeringsterminen 2021.

Regeringen välkomnar kommissionens höstprognos. Regeringen anser att medlemsstaterna ska skapa finanspolitiskt utrymme för att kunna möta kriser och säkerställa långsiktigt hållbara offentliga finanser, i linje med målen i EU:s finanspolitiska regelverk.

Regeringen välkomnar också förvarningsrapporten och kommande fördjupade granskningar, som kan bidra till att tidigt upptäcka makroekonomiska obalanser. När det gäller kommissionens granskning av Sverige fortsätter regeringen och berörda myndigheter att noga följa utvecklingen kring hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden.

Internationell beskattning

Finansministrarna ska diskutera internationell beskattning, med fokus på övergripande och framåtblickande frågor. Ministrarna kommer framförallt att behandla det arbete som pågår i OECD samt de utmaningar som den digitaliserade ekonomin leder till på skatteområdet.

Regeringen stödjer arbetet för att förhindra skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens. Det är angeläget att reglerna på skatteområdet är enkla att hantera och administrera för företagen och inte skapar en orimlig administration för berörda myndigheter. Det är viktigt att respektera medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet, liksom de nationella parlamentens roll vid beslut om skattefrågor. Det måste finnas utrymme att utforma skattepolitiken på området för den direkta beskattningen efter de förutsättningar som råder i respektive land. Eventuella åtgärder måste beakta små öppna exportberoende ekonomiers legitima intressen.

Administrativt samarbete i fråga om beskattning

EU:s finansministrar ska diskutera ett förslag till ändring av direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Regeringen stödjer arbete som syftar till att förhindra skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens. Skattemyndigheterna har i dag svårt att få tillräcklig information för att kunna bedöma och kontrollera inkomster från aktiviteter som sker på digitala plattformar. En rapporteringsskyldighet och ett automatiskt utbyte av sådana uppgifter skulle öka möjligheterna att förhindra bland annat bortfall av skatteintäkter.

Formellt beslut om allmän inriktning om förslaget sker genom skriftligt förfarande i rådet i samband med mötet.

Stärka bankunionen

Det tyska ordförandeskapet ska presentera en lägesrapport som redogör för rådets arbete med att stärka bankunionen, inklusive förhandlingarna om en gemensam insättningsgarantiförsäkring.

Regeringen välkomnar åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten i bankunionen. Det är betydelsefullt inte minst då den nuvarande krisen innebär ytterligare utmaningar för europeiska banker. Det är viktigt att det som görs för att stärka bankunionen tar hänsyn till konsekvenser för hela EU:s inre marknad och då även för de medlemsstater som inte deltar i bankunionen.

Lagstiftningsförslagen om finansiella tjänster

Ordförandeskapet kommer att informera om hur arbetet går med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster. Bland förslagen hör återhämtningspaketet för kapitalmarknaderna, översynen av referensvärdesförordningen och paketet för digitalisering av finanssektorn.

Kapitalmarknadsunionen

EU:s finansministrar ska också diskutera slutsatser om EU-kommissionens nya handlingsplan för kapitalmarknadsunionen. Handlingsplanen presenterades den 24 september 2020 och innehåller ett antal förslag på kommande åtgärder inom ramen för det fortsatta arbetet med kapitalmarknadsunionen.

Regeringen ställer sig bakom utkastet till slutsatser och välkomnar det fortsatta arbetet med kapitalmarknadsunionen.

Formellt beslut om att godkänna slutsatserna sker genom ett skriftligt förfarande i rådet i samband med mötet.

Skuldlättnader

Finansministrarna ska få en återrapportering från mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer den 13 november som behandlade skuldfrågor. Ministrarna ska också diskutera slutsatser om skuldlättnader för låginkomstländer, särskilt i Afrika.

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till slutsatser om skuldlättnader.

Formellt beslut om att godkänna slutsatserna sker genom skriftligt förfarande i rådet i samband med mötet.

Årsrapport om genomförandet av budgeten

Europeiska revisionsrätten ska presentera sin årsrapport om EU-kommissionens genomförande av 2019 års budget. Årsrapporten innehåller en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Regeringen fäster stor vikt vid att de medel som hanteras av kommissionen, övriga EU-institutioner och medlemsstaterna förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt. Revisionsrättens årsrapport utgör ett viktigt underlag för att säkerställa att så sker.

Regeringen kommer att återkomma i frågan om att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2019.

Prioriteringar för det italienska ordförandeskapet för G20 under 2021

På mötet kommer Italien att presentera sina prioriteringar inför deras ordförandeskap i G20 under 2021.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 1 december

Mer om mötet 1 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.