Förlängd tid och nya uppdrag avseende analys och uppföljning av samhällets digitalisering

Publicerad

Regeringen har idag förlängt Post- och Telestyrelsens (PTS) uppdrag att stödja arbetet i Digitaliseringsrådet samt att analysera och följa upp digitaliseringspolitiken. Uppdraget gäller fram till den 31 augusti 2021.

Post- och Telestyrelsen har också fått i uppdrag att förbereda överföring av delar av uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Digg ges motsvarande uppdrag att förbereda hur verksamheten ska tas över.

Digg har redan i dag i uppgift att särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Överföringen av delar av PTS uppdrag till Digg innebär möjlighet för en samlad analys av hela samhällets digitalisering.  

Bakgrund
Regeringen gav den 27 juni 2019 Statskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av Digitaliseringsrådet och dess kansli (I2019/01965). Statskontoret har i sin utvärdering bedömt att en analysfunktion behöver organiseras långsiktigt och därför bör placeras vid en statlig förvaltningsmyndighet.