Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Förbudet gäller från den 19 mars och har efter rekommendationer av kommissionen förlängts vid flera tillfällen.

Grundläggande information

Det betyder att regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Undantag från inreseförbudet görs även för flera kategorier av resenärer. Detta gäller t.ex. utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner eller som är bosatta i vissa utpekade länder. Se mer om vilka undantag som finns nedan.

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från Europeiska rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset. Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har därför beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärda ett tillfälligt inreseförbud i linje med kommissionens rekommendationer.

Inreseförbudet började gälla den 19 mars och varade i 30 dagar till att börja med. Inreseförbudet har förlängts och gäller för närvarande till och med den 22 december 2020. Det är i dagsläget oklart hur länge inreseförbudet kommer att gälla.

Tillämpning

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från andra länder än EU-länder, länder som annars ingår i EES och Schweiz. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge. Även Storbritannien räknas som ett EES-land enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU.

Det betyder att det fortfarande är tillåtet att resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Det finns vidare flera undantag till inreseförbudet, se nedan under rubriken "Undantag".

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare. Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbudet.

Nej, inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige.

Det följer av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU att EU-rätten gäller i förhållande till Storbritannien under den övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020. Det betyder att brittiska medborgare fortfarande är att anse som EES-medborgare och att resor från Storbritannien inte träffas av förbudet.

Resor från Danmark, Norge och Finland omfattas inte av inreseförbudet.

Undantag

Inreseförbudet gäller från och med den 4 juli inte för personer som:

 1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket eller 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna 1–4 eller till en svensk medborgare, eller
 6. är bosatt i något av följande länder*
 • Australien
 • Japan
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Uruguay

* Denna lista ses över kontinuerligt på EU-nivå och har ändrats vid flera tillfällen.

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen,
 • gränsarbetare,
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
 • personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organiationer och vilkas närvaro behövs för organisa­tionernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,
 • passagerare i transit,
 • personer med trängande familjeskäl,
 • sjömän,
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
 • personer som reser i syfte att studera, och
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Uppräkningen ovan över personer som kan anses ha särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner är endast exempel och det kan alltså finnas även andra kategorier av personer som kan undantas.

Det är en fråga för de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) att i varje enskilt fall avgöra hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Syftet med åtgärden är att mildra effekterna av coronaviruset. Detta är en tillfällig åtgärd.

Regeringen har valt att följa det vi har kommit överens om på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet. Listan över undantag från inreseförbudet överensstämmer med de undantag som kommissionen har rekommenderat att medlemsstaterna inför.

Regeringen har senast den 2 juli, efter rekommendation av rådet, beslutat att lätta på restriktionerna i förhållande till fler resenärer. Inreseförbudet är en exceptionell åtgärd och det är viktigt att den inte drabbar enskilda hårdare än vad som är nödvändigt.

Regeringen följer noga utvecklingen kring det nya coronaviruset och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter och andra länder.

Om personen ska resa från ett land som omfattas av inreseförbudet krävs att personen omfattas av ett undantag för att tillåtas inresa. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Personer som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från och med den 4 juli från inreseförbudet. Även deras familjemedlemmar undantas. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

EES-medborgare, medborgare i Schweiz och personer som har viss familjeanknytning till dessa medborgare undantas från inreseförbudet. Detsamma gäller även för medborgare i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten, liksom för deras familjemedlemmar. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Undantag kan dock göras för flera kategorier av personer, bland annat personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare. Undantag kan också göras för personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan). Undantag kan även göras för personer som har särskilt angelägna behov, till exempel trängande familjeskäl.

Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av inreseförbudet.

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige, till exempel på grund av studier, undantas från inreseförbudet. Därutöver undantas personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan). Undantag kan också göras för personer som har särskilt angelägna behov, till exempel personer som reser i syfte att studera.

Resor från ett annat EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz omfattas inte av inreseförbudet. Från inreseförbudet undantas vidare personer med uppehållstillstånd, personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan) och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel vissa säsongsarbetare och högkvalificerade arbetstagare.

Hur undantagen ska tolkas och vilken bedömning som ska göras i ett enskilt fall är en fråga för i första hand Polismyndigheten.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av inreseförbudet.

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ska nekas inresa. Personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder (se ovan) är dock undantagna från inreseförbudet.

Från inreseförbudet undantas personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet.

Hur länge gäller inreseförbudet?

Inreseförbudet har förlängts och gäller till och med den 22 december 2020. Förbudet gäller från den 19 mars och har efter rekommendationer av kommissionen förlängts vid flera tillfällen.

Genvägar