Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Penningtvätt och terrorismfinansiering på EU:s finansministermöte

Publicerad

En lång dagordning med flera beslutspunkter ligger på bordet när finansminister Magdalena Andersson har videomöte med EU-kollegorna 4 november. Ministrarna ska bland annat ta ställning till en handlingsplan för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Den europeiska planeringsterminen och EU-statistik är andra frågor som ska upp.

Pressbild på finansminister Magdalena Andersson.
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på det informella videomötet med EU:s finansministrar 4 november. De formella besluten fattas efter mötet genom skriftligt förfarande i rådet eller som A-punkt på ett kommande rådsmöte. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

På videomötet ska EU:s finansministrar godkänna EU-kommissionens handlingsplan för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

I slutsatserna som ministrarna ska ta ställning till välkomnar ministerrådet de reformer som EU-kommissionen föreslår i handlingsplanen. Reformerna handlar bland annat om att göra om delar av fjärde penningtvättsdirektivet till en förordning och att förstärka tillsynen inom EU genom antingen en ny eller befintlig myndighet. Ministerrådet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram ett förslag på hur finanspolisen i medlemsländerna bättre kan samordna sig och ge stöd till varandra.

Regeringen ställer sig bakom utkastet till slutsatser och anser att de områden som tas upp kan vara lämpliga sätt att åstadkomma förbättringar i regelverket. Regeringen välkomnar särskilt att man ska ta hänsyn till de EU-rättsliga proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna samt att det finns med en uppmaning till EU-kommissionen att göra en konsekvensanalys – som bland annat ska innehålla ändamålsenlighet, genomförbarhet och en redogörelse för kommande förslags budgetära konsekvenser – innan den presenterar något förslag.

Den europeiska planeringsterminen

Det tyska ordförandeskapet ska redogöra för två utkast till slutsatser om den europeiska planeringsterminen som finansministrarna sedan ska ta ställning till. Det handlar om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport om den europeiska planeringsterminen 2020 samt om EU-kommissionens årliga hållbara tillväxtstrategi för 2021.

Regeringen kan ställa sig bakom båda dokumenten. Regeringen stödjer att den hållbara tillväxtstrategin lyfter samma prioriteringar som förra året, det vill säga grön omställning, digital omställning och produktivitet, rättvisa och makroekonomisk stabilitet. Samtidigt anser regeringen att terminen även fortsättningsvis bör fokusera på kärnfrågorna om att säkerställa sunda offentliga finanser, förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser, främja hållbar ekonomisk tillväxt, välfungerande arbetsmarknader och social inkludering.

Regeringen stödjer även de förändringar som planeras inom ramen för den europeiska terminen 2021, men anser att dessa ska vara tillfälliga eftersom återhämtningsfaciliteten är temporär.

EU-statistik

Ministrarna ska också ta ställning till ett utkast till slutsatser om EU-statistik som följer upp utvecklingen utifrån ministerrådets prioriteringar och EU-kommissionens strategiska agenda för statistik för åren 2019–2024.

Regeringen ställer sig bakom utkastet till slutsatser. En fortgående utmaning för det europeiska statistiksamarbetet är hur ökad efterfrågan på data och statistisk infrastruktur ska tillgodoses med begränsade ekonomiska resurser och krav på minskad börda för uppgiftslämnarna. Enligt regeringens uppfattning bör utmaningen hanteras genom tydligare prioriteringar, regelförenklingar, användning av nya datakällor och utveckling av ny teknik samt fortsatt effektivisering av statistikproduktionen.

Nödlidande lån

Många banker inom EU brottats med höga nivåer av nödlidande lån, även kallade problemlån. Sådana osäkra fordringar riskerar också att öka som en konsekvens av de negativa ekonomiska följderna av coronautbrottet. I juli 2017 antog ministerrådet slutsatser om en handlingsplan för att minska den höga andelen nödlidande lån i EU och förebygga uppkomsten av sådana lån framöver.

På mötet ska finansministrarna få information om hur arbetet går med att genomföra handlingsplanen samt om EU-kommissionens arbete med att ta fram en ny handlingsplan.

Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport för 2020

På mötet ska EU:s finansministrar också få en presentation av Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport för 2020.

I årets rapport konstaterar Europeiska finanspolitiska nämnden bland annat att finanspolitiken i EU var milt expansiv 2019. I ett mer framåtblickande kapitel ger nämnden förslag på hur det finanspolitiska ramverket kan förbättras. Rapporten föreslår bland annat att kriterier bör tas fram för när undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten ska inaktiveras samt att en finanspolitisk kapacitet bör inrättas på EU-nivå.

Regeringen anser att finanspolitiken i EU bör bedrivas i överensstämmelse med stabilitets- och tillväxtpaktens mål om att förebygga och undvika alltför stora underskott samt att främja sunda och hållbara offentliga finanser på medellång sikt.

Regeringen anser att det åligger medlemsstaterna att bygga upp sin förmåga att förebygga och hantera ekonomiska chocker och är skeptisk till en permanent finanspolitisk kapacitet på EU-nivå. Regeringen understryker också att de krisrelaterade instrument som omnämns i den aktuella rapporten är temporära och instämmer med Europeiska finanspolitiska nämnden om att kriterier för när undantagsklausulen ska inaktiveras bör tas fram.

Internationella möten och övriga frågor

Det tyska ordförandeskapet och EU-kommissionen ska informera ministrarna om diskussionerna vid mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt vid IMF:s och Världsbankens årliga möten i oktober.

Under punkten övriga frågor ska ordförandeskapet ge en lägesrapport om hur arbetet fortskrider med lagstiftningsförslagen om finansiella tjänster.

Ministrarna ska också få information av ordförandeskapet om nästa steg i arbetet med förslaget att göra ändringar i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 4 november

Mer om mötet 4 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.