Startskott för elektrifieringsstrategin

Publicerad

Energiminister Anders Ygeman har nu dragit igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Startskottet blev ett digitalt uppstartsmöte där det samlades omkring 150 representanter för näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer med flera, aktörer som på olika sätt kommer att bidra i det fortsatta arbetet. Senast oktober 2021 ska strategin vara på plats.

porträttfoto på Truls Borgström och energiminister Anders Ygeman.
Truls Borgström och energiminister Anders Ygeman. Foto: Regeringskansliet

På mötet diskuterades möjligheter för klimat och näringsliv, elektrifieringens hastighet, vad som kan behöva göras inom bland annat laddinfrastruktur, nätkapacitet, elmarknad samt hur förutsättningar kan skapas för en elektrifiering där utvecklingen i olika delar av Sverige och i samhället i stort går i takt.

Energiminister Anders Ygeman inledde med att dra historiska paralleller till när elektrifieringen av Sverige började för 150 år sedan och att vi nu står inför nästa generations elektrifiering. Mycket arbete pågår men elektrifieringsstrategin innebär en möjlighet att öka takten ytterligare så att Sverige kan bli världens första fossilfria samhälle. Samarbete är nödvändigt om ett relativt litet land som Sverige ska klara stora utmaningar.

- Vi står inför nästa generations elektrifiering. Med elektrifieringsstrategin tar vi ett helhetsgrepp för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering, sa Anders Ygeman.

På mötet gjordes inspel från bland annat Fossilfritt Sverige, länsstyrelser, myndigheter, näringslivsföreträdare inom industri, energi och transport, miljöorganisationer, akademi, med flera.

Arbetet med strategin välkomnades i alla inspelen. Elektrifieringen ses som nödvändig för klimatet, men också som en stor möjlighet för Sverige och för näringslivet. Vikten av samarbete lyftes fram av alla och viljan att bidra i det fortsatta arbetet med strategin.

Näringslivsföreträdare inom industri, transport och energi ser en betydande elektrifiering framför sig, både överlag i samhället samt i olika sektorer, och de uppgav aktuella bedömningar när det gäller framtida elbehov. Flera deltagare beskrev en accelererande elektrifiering och en möjlig vätgasproduktion som kraftigt skulle kunna öka elbehovet ytterligare. 

Det rådde stor enighet om att ledtiderna för att bygga nya elnät behöver bli kortare och tillståndsprocesserna mer effektiva. Näringslivsföreträdare önskade vidare en mer proaktiv utbyggnad av stamnätet medan myndigheterna önskade tidiga signaler och bättre prognoser om behoven för att kunna göra en bättre planering. En utvecklad regional planering, med länsstyrelserna i en central roll, lyftes av flera. Befintliga nät bör kunna användas mer effektivt.

Utbyggnad av laddinfrastruktur och smart laddning var andra nyckelfrågor som togs upp. Branschen lyfte bland annat behovet av en tidsatt handlingsplan och samordning av utbyggnad av publik respektive privat laddinfrastruktur. Smart laddning bör snabbt kunna frigöra nätkapacitet som är en utmaning på många ställen idag.

En annan nyckelfråga var elmarknaden, där näringsliv och energiföretag lyfte behovet av elproduktion och fjärrvärme för att möjliggöra elektrifieringen. Andra betonade leveranssäkerhet och olika vägar att lösa effektbalansen.

Flertalet deltagare efterlyste någon form av plan eller planeringsunderlag för elektrifieringen. Andra önskade en tidslinje och konkreta åtgärder.

Många andra frågor lyftes också upp – en hållbar elektrifiering, energieffektivisering, vätgas, kompetensförsörjning och att agera med grannländer och EU samt vikten av att kommunicera - för att nämna några områden. 

Anders Ygeman har utsett Truls Borgström till att leda strategiarbetet. Han informerade om nästa steg med kartläggning och analys i arbetsgruppen inom Infrastrukturdepartementet med representanter för departement och myndigheter samtidigt som dialogen med olika intressenter fortgår.

Avslutningsvis tackade energiministern för alla bra inspel och konstaterade att det är slående hur överens alla var om huvuddragen hur Sverige ska elektrifieras och om många av verktygen som behövs för att nå dit.