Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

WTO, USA och Kina på EU-möte

Publicerad

Handelsrelationerna med USA, en pågående översyn av EU:s handelspolitik och läget för Världshandelsorganisationen, WTO, är några av frågorna som utrikeshandelsminister Anna Hallberg ska ta upp med sina EU-kollegor när de möts i ett videomöte 9 november. Ministrarna ska även diskutera handelsrelationerna mellan EU och Kina.

Pressbild på utrikeshandelsminister Anna Hallberg. representerar Sverige på videomöte
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s handelspolitiska översyn och utsikterna för WTO

Sedan mitten av juni pågår ett offentligt samråd om EU:s handelspolitik – EU:s handelspolitiska översyn. Senast 15 november ska intresserade höra av sig till EU-kommissionen med synpunkter. Kommissionen kommer sedan att sammanställa synpunkterna i ett meddelande som troligtvis presenteras i början av 2021. På mötet kommer handelsministrarna att få möjlighet att diskutera de breda dragen i översynen.

Som del i arbetet med att utforma EU:s framtida handelspolitik kommer handelsministrarna diskutera utsikterna för WTO och den roll EU bör spela i reformen av den organisationen. Det pågående valet av ny generaldirektör och det fortsatta arbetet inför den ministerkonferens som är planerad till sommaren 2021 är två centrala frågor som de kommer ta upp.

Regeringen anser att fortsatt öppenhet i EU:s handelspolitik är viktigt, bland annat genom fler handelsavtal och en mer välavvägd tillämpning av handelspolitiska skyddsinstrument. Goda relationer med strategiska handelspartners är också av stor vikt liksom att regelverket utformas på ett grönt och hållbart sätt. EU bör även fortsatt ha en ledande roll inom WTO.

Handelsrelationerna mellan EU och Kina

EU-kommissionen kommer att informera om den senaste utvecklingen av handelsrelationerna mellan EU och Kina. Särskilt fokus kommer att ligga på de pågående förhandlingarna om ett investeringsavtal parterna emellan.

Regeringen anser att det är viktigt att EU agerar med enad front i relationerna med Kina och att handelsrelationen grundas på efterlevnad av befintliga och eventuella nya åtaganden inom WTO och andra forum. Regeringen arbetar för att EU ska kunna sluta ett investeringsavtal som säkrar europeiska företags tillträde till den kinesiska marknaden samt bidrar till en hållbar utveckling i Kina.

Handelsrelationerna mellan EU och USA

Handelsministrarna kommer även att diskutera resultatet i det amerikanska presidentvalet och hur det påverkar handelsrelationerna mellan EU och USA.

Regeringen arbetar för att EU ska driva en positiv och konstruktiv linje mot den amerikanska administrationen för att värna om ett öppet handels- och investeringsklimat över Atlanten.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om utrikesrådets möte om handelsfrågor 9 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.