Artikel från Utrikesdepartementet

Demokratisatsningen: UD och International Youth Think Tank arrangerade Democracy Talk med gymnasieungdomar i Göteborg

Publicerad

Som ett led i regeringens demokratisatsning anordnade UD tillsammans med International Youth Think Tank (IYTT) den 30 nov ett Democracy Talk med gymnasieungdomar från Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg.

En av initiativtagarna till IYTT och dess projektledare, docent Urban Strandberg vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet inledde dagen, följd av utrikesminister Ann Linde. Utrikesministern lyfte i sitt anförande fram demokratisatsningen och betonade särskilt att demokratiska principer och mänskliga rättigheter är beroende av varandra i ett demokratiskt samhälle. Därför läggs mycket fokus i demokratisatsningen på att främja efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna, t.ex. genom att ge stöd till MR-försvarare. Dessutom betonade utrikesministern att jämställdhet är avgörande – bara genom att alla människor får möjlighet att utöva inflytande kan demokratin växa sig stark.

Under den efterföljande frågestunden med utrikesminister Linde diskuterades situationen i Belarus och presidentvalet i USA, men eleverna ville också veta hur Sverige kunde stötta demokratiska krafter i Europa och hur den feministiska utrikespolitiken fungerade i praktiken.

Återstoden av dagen ägnade eleverna åt diskussioner om demokrati och mänskliga rättigheter. Diskussionerna modererades av fyra ungdomar som deltog i förra årets internationella ungdomskonferens om demokrati, anordnad av International Youth Think Tank. De fyra moderatorerna kan alltså sägas ha blivit verkliga demokratiambassadörer!

På eftermiddagen presenterade grupperna sina slutsatser i dialog med två experter i IYTTs referensgrupp: Pam Fredman (professor, f.d. rektor vid Göteborgs universitet och President för International Association of Universities) och Cecilia Malmström (gästprofessor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och tidigare EU-kommissionär, tillika en av  initiativtagarna till IYTT).

En slutsats som eleverna framförde var vikten att stärka utbildning om mänskliga rättigheter i skolan. De framhöll att detta bör ske dels genom att mänskliga rättigheter görs till ett eget ämne, dels integreras i övriga ämnen. Eleverna var också överens om att demokratin har försvagats på grund av ett allt lägre förtroende för demokratins institutioner och processer. Detta förtroende måste återuppbyggas. Som en ytterligare slutsats nämnde eleverna att EU måste bli bättre på att lyfta fram de mänskliga rättigheterna och de universella värden som de vilar på.  

Slutsatserna som eleverna vid Ingrid Segerstedts gymnasium kom fram till överlämnades vid dagens slut till UD, representerat av Johan Hallenborg, FMR, samordnare för demokratisatsningen på UD. Målsättningen är att de ska utgöra en del i det större internationella Democracy Talk som planeras att hållas i Sverige under hösten 2021.