Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbud från EES-stater och vissa andra stater

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har beslutat om ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater till Sverige. Krav på att visa upp negativt testsvar för pågående covid-19-infektion gäller inresa från dessa länder, med vissa undantag.

Det befintliga inreseförbud som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Danmark, Norge och Storbritannien till Sverige gäller fortfarande. Det har också skärpts med krav på negativt covid-19-test för de grupper som är undantagna från inreseförbudet. Inreseförbuden gäller till och med den 31 mars 2021 eller till dess att annat meddelas. Skälet till inreseförbud från dessa länder är att hindra att en ny variant av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Grundläggande information

Det är ett tillfälligt förbud för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige mot att resa in i Sverige från en annan EES-stat än Danmark eller Norge eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten som gäller från och med den 6 februari 2021.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Undantag från inreseförbudet och testkravet görs även för olika kategorier av resenärer.

Se mer om vilka undantag som finns nedan, under rubriken ”Undantag”.

Det är ett tillfälligt förbud mot att resa in i Sverige från Danmark, Norge och Storbritannien. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Undantag från inreseförbudet görs även för flera kategorier av resenärer.

Se mer om vilka undantag som finns nedan, under rubriken ”Undantag”.

Inreseförbuden gäller till den 31 mars 2021 eller till dess att annat meddelas.

Det är för tidigt att nu säga vad som kommer hända efter den 31 mars. Regeringen analyserar situationen löpande och kommer noga överväga olika vägar framåt och fatta de beslut som behövs för att på bästa möjliga sätt förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och att fler människor i vårt samhälle insjuknar.

Nej, inreseförbuden gäller endast utländska medborgare. Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbuden. Men även svenska medborgare och övriga som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Undantag

Från dessa länder får man resa in om man kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar* eller om man har undantagits från testkravet.

Följande personer undantas från testkravet:

 • Svenska medborgare
 • Personer under 18 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personal inom transportsektorn
 • Sjömän
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

* Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete i Sverige eller en annan stat, s.k. arbetspendlare, får använda test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.

1) För att få resa in från dessa länder måste man till att börja med tillhöra följande personkrets (annars får man inte resa in, även om man kan visa upp ett negativt covid-19-test):

 • Svenska medborgare
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer som utför arbete i Sverige
 • Personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Personal inom transportsektorn
 • Diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet
 • Barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den person som ledsagar barnet vid sådana resor
 • Förälder som reser i syfte att träffa sitt barn som bor i Sverige
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • Flygpassagerare i transit
 • Sjömän
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.


2) Om man tillhör denna personkrets måste man dessutom kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar*

Följande personer undantas dock från testkravet:

 • Svenska medborgare
 • Personer under 18 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personal inom transportsektorn
 • Sjömän
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas.För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

* Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete i Sverige eller en annan stat, s.k. arbetspendlare, får använda test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.

Kravet på negativt covid-19-test

Det innebär att en utländsk medborgare som reser från vissa länder och/eller ingår i en undantagen personkrets vid inresa till Sverige måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar* före ankomsten. Testkravet gäller från och med den 6 februari 2021, med vissa undantag.

Se mer om vilka undantag som finns ovan, under rubriken ”Undantag”.

För information om vilka krav ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

* Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete i Sverige eller en annan stat, s.k. arbetspendlare, får använda test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. Men svenskar som har varit utomlands ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.

Alla andra nationaliteter måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten, med några undantag.

Se mer om vilka undantag som finns ovan, under rubriken ”Undantag”.

Även de som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, kravet på intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion omfattar inte barn. Kravet på testning gäller för personer som är över 18 år.

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods.

Kravet gäller negativa provsvar från testning för en pågående covid-19-infektion, som ska ha utförts max 48 timmar före ankomst. Positiva svar från antikroppstester kommer alltså inte att accepteras.

Det finns en särskild regel för arbetspendlare. För dem ska det räcka med ett test som inte är äldre än en vecka.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten rätt att, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska godtas. Det är hos Folkhälsomyndigheten som expertkunskapen finns.

För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter.

För information om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. Information lämnas, enligt myndigheten, även på flygplatser och i hamnar.

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. Men även svenska medborgare och övriga som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det finns inget särskilt undantag från vare sig inreseförbudet eller testkravet för personer som kan visa att de har vaccinerats mot covid-19.

Frågor och svar om inreseförbudet

Svenska medborgare som bor utomlands har alltid rätt att resa in i Sverige. Men även svenska medborgare och övriga som undantas från testkrav vid inresa ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa, rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen. Särskilda rekommendationer gäller för arbetspendlare.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Arbetspendlare med andra nationaliteter måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige. För att underlätta för arbetspendlare får test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige användas.

Regeringen hoppas på en tillfällig åtgärd, men just nu är den absolut nödvändig för att förhindra ytterligare smittspridning och förlust av människoliv.

Regeringen har beaktat rekommendationerna från Europeiska rådet och kommissionen gällande restriktioner inom Schengen när regleringen utformats.

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget undantag för de danskar eller norrmän som äger hus i Sverige. Detta gäller oavsett om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test.

Det finns inget särskilt undantag för personer som bara vill resa igenom Sverige. Detta gäller oavsett om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test.

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget särskilt undantag för den situationen. Detta gäller oavsett om man kan uppvisa ett negativt covid-19-test.

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget särskilt undantag för den som har familjeanknytning till en svensk medborgare. Däremot finns det undantag för barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den person som ledsagar barnet vid sådana resor samt en förälder som reser i syfte att träffa sitt barn som bor i Sverige. Undantag gäller också för personer med trängande familjeskäl. Detta gäller oavsett om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test.

Personer som reser från Norge, Danmark och Storbritannien för arbete i Sverige och som vid inresa kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar, är undantagna från inreseförbudet. Det undantaget är generellt formulerat och kan alltså även tillämpas på journalister.

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Regeringen är väl medveten om att inreseförbud och testkrav får negativa konsekvenser på många sätt, särskilt i gränsområdena mot Danmark, Norge och Finland. Det är därför inget beslut som fattats lättvindigt. I den här pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit tvungna att fattas.

När det handlar om att kunna stoppa ytterligare smittspridning så har regeringen från början sagt att man kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra och minska smittspridning. Detta inreseförbud är ett sådant nödvändigt beslut. Däremot har regleringen utformats så att reglerna inte ska slå onödigt hårt. Det finns till exempel särskilda regler för arbetspendlare och vissa undantag bl.a. i syfte att minska risken för familjesplittring och underlätta för invånarna på Bornholm.

Se mer om vilka undantag som finns ovan, under rubriken ”Undantag”.

Hur länge gäller inreseförbuden?

Inreseförbuden gäller till och med den 31 mars 2021 eller till dess att annat meddelas.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utöver Sverige är följande stater EES-stater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Frågor och svar om inreseförbudet