Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset, 29 december

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om corona-viruset och sjukdomen covid-19.

27 december började Sverige vaccinera
mot covid-19

EU-kommissionen har godkänt
vaccin från företaget Pfizer/BioNTech och det har kommit
till Sverige nu.
Den 27 december började vi vaccinera äldre människor
på äldre-boenden.

Sverige fick först 9750 doser vaccin.
Alla regioner fick ett antal doser var.
Det kom inte så många doser den 27 december
men vi kommer att få mer.
Då kommer fler och fler att vaccineras.

Målet är att alla över 18 år i Sverige
ska kunna få vaccin
under första halv-året 2021.
Alla under 18 år som är i risk-grupp
ska också kunna bli vaccinerade då.
Det är regeringens mål tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringen stoppar 180-dagars-prövningen
i sjuk-försäkringen

Regeringen föreslår ett stopp
i de bedömningar som i vanliga fall görs
vid dag 180 om någon är sjuk länge.
Det är för att du inte ska förlora din sjuk-penning
om du är sjuk länge i covid-19.
Det gäller också om du har någon annan
långvarig sjukdom.
Stoppet är tillfälligt.

Det här har regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
kommit överens om.

Nya restriktioner för hela Sverige
för att stoppa smittan

Folkhälso-myndigheten sa inför jul-helgerna:

 • Res inte för mycket.

 • Undvik trängsel.

 • Fira jul och nyår med bara några få personer.

Fler råd från 14 december

I mitten av december skärpte myndigheten
råden och reglerna för hela landet.
Vi har alla ansvar för att inte
smitta varandra med covid-19.

De lokala råden i regionerna togs bort.
Råden gäller nu alla i hela Sverige.
Om du vill hålla dig upp-daterad om vad som gäller är det bäst att läsa
på Folkhälso-myndighetens webbplats.

Ännu fler råd från 18 december

Nu gäller även det här:

 • Det är förbjudet att sälja alkohol
  efter klockan 20 på serverings-ställen.

 • Högst fyra personer får vara
  tillsammans på restaurang.

 • Trängsel är förbjudet
  på köp-centrum, butiker och gym.

 • Gymnasier ska ha fjärr- eller distans-undervisning till och med
  den 24 januari

 • Kommuner och regioner ska stänga all verksamhet som
  allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.
  Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus,
  mötesplatser, öppna förskolor och museer.
  Det gäller fram till 24 januari.

 • Du ska helst ha munskydd i kollektiv-trafik (bussar, tåg, tunnel-bana
  och så vidare). Det gäller under vissa tider från 7 januari.

Det finns ännu fler råd.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Regeringen jobbar med en pandemi-lag

Regeringen skickade den 28 december ett förslag till lag-rådet.
Det är ett förslag på en
tillfällig lag för att minska spridningen av covid-19.
Syftet med lagen är att
regeringen och andra myndigheter ska kunna
stoppa smitt-spridningen på ett bättre sätt,
samtidigt som verksamheter som är smitt-säkra ska kunna fortsätta.

Det kan handla om att begränsa
antalet besökare eller öppet-tider.
Det ska också gå att stänga vissa verksamheter helt
om det inte går att göra på annat sätt.
Den tillfälliga lagen ska gälla
utöver smittskydds-lagen och ordnings-lagen.
Regeringen föreslår att lagen ska gälla
från den 10 januari till
den sista september 2021.

Vaccinet blir gratis för dig
Mer än 9 miljarder kronor går till vaccin

Sverige har avtal med flera vaccin-tillverkare.
Regeringen har sagt så här:

 • Vaccinet ska vara gratis för enskilda personer.

 • Alla över 18 år ska få vaccin så snart det går.
  Det är regeringens ambition.

 • Vaccineringen ska ske efter behov.

Folkhälsomyndigheten har bestämt att
de här ska få vaccinet först:

 • Äldre.

 • Personer i risk-grupper.

 • Personal inom vård och omsorg.

Staten betalar, regionerna vaccinerar
Regeringen har sagt att staten
tar ett stort ansvar för kostnaderna
för vaccin och vaccination.
Regionerna får 300 miljoner kronor
för att förbereda sig.
Svenska staten går in med
över 9 miljoner kronor.

Staten ska betala och regionerna ska vaccinera.
Det har regeringen kommit överens om
med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Norge och Island får också vaccin

Norge och Island är inte med i EU.
Ändå har länderna i EU bestämt att
Norge och Island också ska få
vaccin från Pfizer/BioNTech.

Sverige har lovat att sälja vaccinet vidare
till Norge och Island.
Vi samarbetar ju med de nordiska länderna.
Det betyder inte att Sverige ger av sina egna doser.
Det här är doser som EU lägger undan
till Norge och Island.

Corona-kommissionen har redovisat
för regeringen

Corona-kommissionen har analyserat
hur smittan spred sig
inom vård och omsorg om äldre i Sverige.
Kommissionen gav sin första
del-redovisning till regeringen
i december.

Det här kom Corona-kommissionen fram till:

 • Nästan 90 av procent av alla som har dött
  var över 70 år.
 • Nästan hälften av dem som dog
  bodde på särskilt boende.

Varför spred sig då smittan inom äldre-omsorgen?
Därför att smittan spred sig i hela samhället.
Det är den viktigaste förklaringen.

Men det fanns också brister inom äldreomsorgen.
Verksamheterna var dåligt förberedda för en pandemi.
Det berodde på det här, bland annat:

 • Brister i bemanningen.

 • Brister i medicinsk kompetens.

 • Organisatoriska brister.

 • Regel-verken var inte tillräckliga.

Regeringen säger att
Corona-kommissionens arbete är viktigt.
Det kan användas för att förbättra vården och omsorgen.
Redan nu arbetar Sverige med det.
Äldreomsorgen måste bli bättre.
Det måste lagarna också bli.

Staten och SKR är överens om snabb-tester

Antigen-tester är så kallade snabbtester.
Vi kan använda dem som ett komplement
till PCR-testning för covid-19.
Snabbtester är bra när vi behöver
testa fler personer snabbare.
Det kan vara på särskilda boenden för äldre
och i andra känsliga miljöer.

Snabbtesterna är också bra på akuten, till exempel.
Då kan personalen testa en person som
söker vård för något annat
men som har symtom på covid-19.

Staten kommer att hjälpa till att
betala för snabbtesterna.
Regionerna ska testa patienterna.
Det har staten kommit överens om med SKR.
SKR = Sveriges Kommuner och Regioner.

Pandemi-åtgärderna i sjuk-försäkringen
ska vara kvar längre

Regeringen har föreslagit att
de tillfälliga åtgärderna i sjukförsäkringen,
som gjorts på grund av covid-19,
ska bli kvar ett tag till.
Regeringen ska besluta om det snart.

Tanken med åtgärderna är att de ska

 • minska spridningen av smitta.

 • minska sjukvårdens arbete.

 • göra dig tryggare ekonomiskt.

 • göra det lite lättare för arbets-givare.

Just nu gäller åtgärderna
till slutet av år 2020.


Regeringen vill förlänga det här
till den 30 april 2021:

 • Ersättning för karens-avdrag.
  Just nu får du 810 kronor första dagen
  om du blir sjuk.
 • Ersättning till dig som är egen-företagare.
  Just nu får du 810 kronor per dag
  de 14 första karens-dagarna
  om du blir sjuk.
 • Kompensation till dig som är arbetsgivare.
  Du får pengar för den delen av sjuklöne-kostnaden
  som är högre än normalt.
 • Du behöver inget läkar-intyg förrän
  den 15:e dagen du är sjuk.
  I vanliga fall behöver du intyg från dag 8.

Regeringen föreslår att
undantaget i rehabiliterings-kedjan förlängs

Många patienters vård och rehab
har blivit uppskjuten på grund av pandemin.
Det har därför funnits ett undantag
från regeln om prövning vid dag 180 och dag 365.
Regeringen föreslår nu en förlängning
av det tillfälliga undantaget.

Regeringen beslutar om att förlänga
den tillfälliga föräldra-penningen

I december bestämde regeringen sig för
att förlänga den tillfälliga föräldra-penningen.
Den blir kvar till den 30 april 2021.

Det är för att

 • minska smitt-spridningen.

 • minska arbets-belastningen i sjukvården.

 • göra dig ekonomiskt tryggare.

Det som förlängs är det här:  

 • Du som är förälder får tillfällig föräldrapenning
  om ditt barns skola stänger.
 • Du kan få föräldrapenning i förebyggande syfte.
  Det gäller i vissa fall om du har ett barn
  som nyligen har varit allvarligt sjukt.
  Om barnet behöver skyddas från corona
  kan du få pengar för att stanna hemma med barnet.
 • Undantag från kravet på läkar-utlåtande.
  Det gäller i vissa fall för barn mellan 12 och 16 år
  om de behöver särskild vård och tillsyn.
  I vissa fall kan du få föräldrapenning för det
  utan utlåtande från läkare.

Mer forskning inom hälsa och välfärd
gör Sverige starkare i framtiden

Pandemin har visat hur viktigt det är
med forskning inom medicin.
Vi har redan fått flera vaccin mot covid-19.
Det är tack vare forskare över hela världen.
Nya idéer och uppfinningar är viktiga.

Regeringen kommer därför att satsa på
forskning inom hälsa, välfärd och
det som kallas life science.
Ungefär en halv miljard kronor om året
ska gå till forskning.

Det här ska hjälpa Sverige
att vara bättre förberett i framtiden.
Det kan ju komma fler pandemier
eller andra hälso-utmaningar.

500 miljoner kronor för kris-stöd
till personal inom vård och omsorg

Pandemin har varit svår för dem som
arbetar inom välfärden.
Det har varit utmaningar och mycket jobb.
Personalen behöver bearbeta sina upplevelser.
Det tycker regeringen är viktigt.

Totalt får landets kommuner och regioner
500 miljoner kronor.
Pengarna ska de använda till
kris-stöd, samtals-stöd eller trauma-stöd.
Stödet är till för dem som påverkas negativt
av pandemin i sitt arbete.

Nya scenarier för hur pandemin kan bli

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag
att uppdatera hur de tror att
pandemin kan bli fram-över.
Det ska de göra regelbundet.

Social-styrelsen och läns-styrelserna
ska ge förslag på insatser.
De ska ta fram planer.

Det här är viktiga verktyg
för myndigheter och andra i samhället
när de planerar sitt arbete.
Det är viktigt när de planerar
hur vi ska kunna minska smitt-spridningen.

MSB ska beskriva vilka konsekvenser
allt det här kan ha för samhället.
MSB = Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap.

Pengar till skydds-utrustning
för personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.

Regeringen har därför beslutat att de kan få
ersättning för skydds-utrustning i efter-hand.

Det gäller för 1 februari 2020
till 30 november 2020.

Det finns 50 miljoner kronor totalt för det här.

Regeringen fortsätter att satsa på
att testa många för covid-19

Sverige behöver fortsätta att mass-testa och smitt-spåra.
Det är viktiga verktyg för att kämpa mot smittan.
Regeringen har därför kommit överens med
Sveriges Kommuner och Regioner
att de ska fortsätta under hela år 2021.
Regionerna testar och smittspårar.
Staten betalar för det.

Staten bidrar också genom
Folkhälsomyndighetens test-kapacitet.
Regionerna följer rekommendationer
som de får från Folkhälsomyndigheten.

Läns-styrelserna har i uppdrag att
hjälpa regionerna i arbetet.
Regeringen förlänger det uppdraget.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att se till
att det går att mass-testa i hela landet.
Regeringen förlänger även det uppdraget.

Det är nu möjligt att förbjuda
besök på äldre-boenden lokalt

De som bor på äldreboenden är de som vi
behöver skydda från viruset allra mest.
Därför har regeringen beslutat att
vi kan ha lokala besöks-förbud på äldreboenden.
Folkhälsomyndigheten kan bestämma om det behövs.

Det här betyder att vi nu har
ännu ett verktyg för att bekämpa smittan.
Det började gälla den 21 november 2020.
Beslutet gäller fram till 28 februari 2021.