Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Organisationer gav förslag till högnivåmöte om miljön

Publicerad

Civila samhället, näringsliv och kommuner har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Statssekreterare Eva Svedling bjöd in organisationer och nätverk, som med olika perspektiv är engagerade i denna fråga, till ett samtal kring inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50. Ett medskick från mötet var att Stockholm+50 bör vara handlingsorienterat, samt belysa förutsättningar och hinder för att genomföra globala mål.

Bilder mötets deltagare
Deltagare under mötet: Ann-Sofie Eriksson från SKR, Fredrika Andersson från LSU, Helena Lindemark från 2022 Initiative Foundation, Jens Henriksson från Sveriges Konsumenter, Marcus Morfeldt från Svenskt Näringsliv, Sofia Hedström från Jordens Vänner. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Världen befinner sig i en global förlust av biologisk mångfald, nedbrytning av ekosystem samt klimatförändringar. Dessa kriser berör alla oss som lever nu. I ett tal om planetens tillstånd uttryckte FN:s generalsekreterare det som att mänskligheten driver ett krig mot naturen, och att vi redan nu ser konsekvenserna av detta. Vår relation till naturen behöver ändras.

Tack vare olika konventioner arbetar världens länder tillsammans för att minska utsläpp och negativ miljöpåverkan, men för att nå de internationella miljö- och klimatmålen måste ambitionen öka kraftigt. Regeringen vill öka dialog och samarbete genom att arrangera ett globalt högnivåmöte i Stockholm, 50 år efter det första miljömötet ägde rum i Stockholm 1972.

Statssekreterare Eva Svedling och ambassadör Johanna Lissinger Peitz bjöd in organisationer som är verksamma inom bland annat miljö, näringsliv, bistånd och urfolk för att få deras inspel till planeringen och konferensens inriktning.

Stockholm+50 ska bidra till att omdefiniera vår relation till naturen och stödja en grön återhämtning från pandemin, med fokus på omställning till en hållbar konsumtion och produktion, naturbaserade lösningar, samt de ungas roll i omställningen. Ambitionen är att mötet ska resultera i konkreta åtgärder inom ramen för 2020-talet, som FN kallat the Decade of Action, men även bortom 2030.

Deltagarna var positiva till mötets planerade inriktning på hållbar konsumtion och produktion och naturbaserade lösningar, eftersom åtgärder på detta område är centrala för att hindra förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Under samrådet framfördes olika medskick om vad som Stockholm+50 skulle kunna fokusera på och några exempel beskrivs här. Stockholm+50 bör vara handlingsorienterat samt belysa förutsättningar och hinder för att genomföra globala mål.

Ett fokus på cirkulär ekonomi och ekonomiska mätmetoder lyftes som viktigt, liksom frågan hur investeringar kan påverka relationen till naturen. Näringslivet spelar en viktig roll och företag kan bidra på olika sätt för en hållbar utveckling. Stockholm+50 skulle därför kunna bidra till långsiktiga regelverk samt teknisk utveckling.

Många av organisationerna lyfte betydelsen av att nå ut brett och inkludera olika sektorer och organisationer i förberedelser och genomförande, inte minst urfolk som kan bidra med traditionell kunskap och ett holistiskt perspektiv i relation till naturen. Ungdomars och unga vuxnas perspektiv måste tas om hand och det är viktigt att se till att deras deltagande blir meningsfullt. Genom både fysiska och digitala plattformar för mötet kan man inkludera fler. Många organisationer betonade vikten av en rättvis, jämlik och inkluderande omställning.

Miljödepartementet kommer nu att ta hand om de synpunkter och förslag som kom fram under mötet för att se på vilket sätt de bidra till det fortsatta arbetet med högnivåkonferensen Stockholm+50. Sverige kommer att fortsätta att inhämta synpunkter från olika aktörer, även internationellt.

I mötet deltog följande organisationer:

 • Världsnaturfonden WWF
 • Greenpeace
 • Jordens vänner
 • Naturskyddsföreningen
 • Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec)
 • 2022 Initiative Foundation
 • LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
 • Fältbiologerna
 • Svenska samers riksförbund (SSR)
 • Svenska FN-förbundet
 • Oxfam Sverige
 • Concord Sverige
 • Hagainitiativet
 • Svenskt näringsliv
 • Sveriges konsumenter
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • End Ecocide
 • Svenska röda korset
 • Wateraid
 • Olof Palmes Internationella Center
 • Dag Hammarskjöld Foundation  

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.