Artikel från Socialdepartementet

Regeringen välkomnar Coronakommissionens delbetänkande

Publicerad

Tisdag 15 december överlämnade Coronakommissionen sin första delredovisning till regeringen, med fokus på smittspridning inom vård och omsorg om äldre. Slutsatserna visar bland annat att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen.

I slutet av juni beslutade regeringen att tillsätta en granskningskommission. Syftet var att utvärdera regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Under våren blev det tydligt att Sverige inte lyckats skydda de äldre i tillräckligt stor utsträckning. Regeringen gav därför kommissionen i uppdrag att redan i år lämna ett särskilt delbetänkande med fokus på äldreomsorgen. Coronakommissionens slutsatser visar att nästan 90 av procent de drygt 7500 av de som avlidit i Sverige var 70 år och äldre, nära hälften av dem bodde på särskilt boende. Den allmänna samhällsspridningen av coronaviruset pekas ut som den enskilt viktigaste orsaken till spridningen inom äldreomsorgen. Slutsatserna visar på strukturella brister inom äldreomsorgen och att verksamheterna var dåligt rustade för en pandemi, bland annat på grund av otillräckliga regelverk, organisatoriska brister, bemanning och bristande medicinsk kompetens.

Ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens

Enligt Coronakommissionen vilar ansvaret för detta på flera aktörer men främst på regeringen och tidigare regeringar som känt till de strukturella bristerna men inte åtgärdat dem. Regeringen välkomnar Coronakommissionens delbetänkande som blir en viktig utgångspunkt för kommande reformer, redan nu pågår ett intensivt arbete för en mer robust äldreomsorg och en mer robust lagstiftning för området. Regeringen kommer inom kort att presentera en utredning med två uppdrag:

• En ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och som reglerar vård och omsorg till äldre. Syftet är att ge verksamheten ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll.
• Ett uppdrag att stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens i äldreomsorgen, inklusive tillgång till läkare, dygnet runt för äldre i särskilt boende.

Coronakommissionen ska lämna en andra delredovisning senast 31 oktober 2021. Uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Äldreomsorgen under pandemin, SOU 2020:80