Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Dialogmöte om bioekonomistrategin – tillsammans skapar vi en bioekonomi i världsklass

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson stod i förra veckan värd för det första dialogmötet inom ramen för arbetet med den nationella bioekonomistrategin. Strategin tas fram tillsammans med de gröna näringarna och är en del av det fortsatta omställningsarbetet till ett klimatsmart samhälle baserat på förnybara råvaror. Avsikten är att strategin ska presenteras under hösten 2021.

Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister Kristian Pohl/Regeringskansliet

Under det digitala mötet samlades näringsföreträdare från bland annat skogs-, jordbruks- och fiskerinäringen, forskningsaktörer samt myndigheter och miljöorganisationer.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde med att lyfta fram den omställning vi har framför oss för att bli världens första fossilfria välfärdsland och den viktiga roll bioekonomin har i omställningen.

– Genom att stärka den nationella samlingen kring övergången till bioekonomin kan vi visa att det går att ställa om till fossilfrihet med bibehållen konkurrenskraft och välfärd i hela landet, sa Jennie Nilsson.

På mötet presenterades upplägg och tidsram för regeringens arbete med strategin. Bioekonomistrategin ska komplettera och samverka med befintliga och kommande strategier och andra regeringsinitiativ för att skapa största möjliga mervärde.

Formas, företrädare för branschorganisationerna, Skogsindustrierna, LRF och Fiskbranschens riksförbund samt företrädare för Preem och WWF gav sina synpunkter på strategins inriktning och betydelse.

– Strategin behöver bli en samlande och vägledande kraft i det gemensamma arbetet med omställningen, sa Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Under den efterföljande diskussionen gjordes inspel från bland annat Fossilfritt Sverige, näringslivsföreträdare, miljöorganisationer och forskningsaktörer. Även myndigheter, länsstyrelser och regioner yttrade sig. Arbetet med strategin välkomnades av deltagarna. Betydelsen av samverkan och att skapa en helhetssyn betonades, samt att knyta an till andra initiativ och strategier.

Vissa pekade också på utmaningar och målkonflikter som behöver hanteras. Näringslivsföreträdare framhöll bland annat vikten av lönsamhet och konkurrenskraft längs hela värdekedjan samt behovet av att säkerställa en ökad tillgång till inhemska biomassor.

Skogsindustrierna efterlyste tydliga målformuleringar och betonade värdet av ett aktivt och hållbart skogsbruk. Både återvinning och tillgången till nyproducerad biomassa behöver öka för att klara den fortsatta omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Företrädare för de blåa näringarna pekade på att Sverige har längst kust i Europa och att vattenbruket som en växande näring kan bidra med mycket ny biomassa.

Flera deltagare efterlyste regionala sektorsövergripande kluster för erfarenhetsutbyte och utforskande av nya möjligheter. Det industriella klustret Rena Hav utgjorde ett exempel på sådan samverkan.

– Vi kommer att behöva nya partnerskap och allianser, inte minst inom forskning och utveckling, sa Hilda Runsten, LRF.

Företrädare för miljörörelsen pekade på vikten av att minska vårt fotavtryck och att finna hållbara lösningar, samt att vissa idag ifrågasätter hållbarheten i det svenska skogsbruket.

Många andra frågor lyftes också upp, cirkularitet och resurseffektivitet var två sådana. Vikten av att skapa en nationell samsyn och att agera strategiskt och mer proaktivt tillsammans med grannländer och EU återkom från flera deltagare. Det framhölls som viktigt att vara bäst i klassen.

Nästa steg

Jennie Nilsson informerade om att arbetet nu fortsätter med representanter för departement och myndigheter samtidigt som dialogen med olika intressenter fortgår. Ett andra dialogmöte är preliminärt planerat till senare i vår, men synpunkter kan också mottas löpande. Landsbygdsministern avslutade sedan med att tacka för alla bra inspel och konstaterade att strategin kräver ett aktivt deltagande från olika näringar, forsknings- och samhällsaktörer.

– Tillsammans tar vi nu de första stegen för att skapa en bioekonomi i världsklass, avslutade Jennie Nilsson.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Kontakt

E-post till Landsbygdsavdelningen, Näringsdepartementet