Amanda Lind och Tomas Eneroth i rundabordssamtal om mer konst när staten bygger

Publicerad

I veckan bjöd kultur- och demokratiminister Amanda Lind och infrastrukturminister Tomas Eneroth in till samtal för att diskutera slutsatserna från Statens konstråds rapport, Slutrapportering av regeringsuppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger. På mötet diskuterades bland annat utmaningar och möjligheter i arbetet med att öka tillämpningen av enprocentregeln i statligt byggande.

- Vår närmiljö påverkar oss så att få med konstnärlig gestaltning när det byggs är en viktig del av hur vi formar våra omgivningar. Här behöver också staten gå före och visa vägen och agera förebild när det kommer till att uppnå målet om att en procent av kostnaden när något byggs ska gå till konstnärlig gestaltning. Vi ser att viljan finns där även om förutsättningarna ser olika ut för olika fastighetsförvaltare, men vi ser också hur det förutsätter både långsiktighet och kunskapshöjande insatser, vilket gör samtal som detta så viktiga, säger kultur och demokratiminister Amanda Lind.

- Enprocentsregeln har sin grund i mål om demokratisering av kulturen. När staten bygger ska det vara på ett sätt som inkluderar hela samhället och här spelar inte minst konst, kultur och god gestaltning en viktig roll, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Som en del av politiken för gestaltad livsmiljö gav regeringen år 2018 Statens konstråd i uppdrag att i samarbete med statliga fastighetsförvaltare utarbeta ett metodstöd för hur upp till en procent av budgeten kan avsättas till bild- och formkonstnärlig gestaltning när staten bygger. Målet är att fler människor ska få tillgång till väl gestaltade livsmiljöer som är inkluderande och långsiktigt hållbara. Den 31 januari 2021 redovisade Statens konstråd sin slutrapport.

På mötet den 15 februari kunde deltagarna lyssna till korta inspirationsexempel där bland annat Trafikverket beskrev arbetet med Rainbow snake vid Haga station. Riksarkitekten vid Boverket gav en utblick genom att bland annat berätta om EU-kommissionens ”New European Bauhaus”. I samtalen bjöds deltagarna in till att tala om långsiktiga metoder och modeller för samverkan kring och finansiering av konstnärlig gestaltning när staten bygger så att fler människor får tillgång till hållbara och väl gestaltade livsmiljöer.

Mer om gestaltad livsmiljö

Perspektivet gestaltad livsmiljö innebär en helhetssyn på formandet av livsmiljön som innefattar såväl arkitektur, form och design som konstnärliga, kulturhistoriska och sociala värden. Med politiken för gestaltad livsmiljö är ambitionen att åstadkomma en politik som på riktigt kan göra människors livskvalitet bättre. En politik där människans behov sätts i centrum och planetens gränser respekteras. Offentlig konst och konstnärlig gestaltning är en viktig del i det här arbetet, eftersom konsten och konstnärliga processer har en förmåga att skapa kvalitet, en identitet för platsen och stärker den långsiktiga hållbarheten. Konstnärer har spelat en viktig roll i gestaltningen av gemensamma platser och bidragit till unika boendemiljöer runt om i landet.

Genom att ta fram modeller för en friare tillämpning av enprocentregeln, där medel kan användas strategiskt t.ex. i utvecklingen av nya områden, stärks staten som förebild när det gäller tillämpningen av enprocentregeln. Sådana metoder kan också tjäna som inspiration för vidareutvecklingen av enprocentregeln i kommuner och landsting.

Uppdraget har även kopplingar till FN:s ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

I samtalet deltog även Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi samt representanter från:

Statens konstråd
Statens fastighetsverk
Akademiska Hus
Boverket
Trafikverket
Swedavia
Riksantikvarieämbetet
Specialfastigheter
Jernhusen AB
Fortifikationsverket
Statens centrum för arkitektur och design

Kontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm

Bakgrund

Enprocentregeln är en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att ungefär en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad. Enprocentregeln bygger inte på en given arbetsmodell, det finns därför stora variationer i hur regeln tillämpas och beräknas. Både mellan stat, region och kommun och mellan kommuner och regioner.