Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Det ekonomiska läget i EU och återhämtning på finansministermöte

Publicerad

Den ekonomiska situationen i EU och återhämtningen efter coronapandemin står i fokus när finansminister Magdalena Andersson har ett videomöte med EU:s finansministrar 16 februari. Ministrarna också ta upp frågan om ansvarsfrihet för EU-kommissionen för budgeten 2019 och utbytet av upplysningar om finansiella konton med USA.

Finansminister Magdalena Andersson framför en EU-flagga och en svensk flagga på en pressträff vid ett tidigare tillfälle
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar 16 februari. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ekonomisk återhämtning i EU

Det ekonomiska läget i EU

Ministrarna ska diskutera den nuvarande ekonomiska situationen och framtidsutsikter utifrån EU-kommissionens vinterprognos från 11 februari.

EU-kommissionens vinterprognos: Winter 2021 Economic Forecast: A challenging winter, but light at the end of the tunnel

I vinterprognosen gör kommissionen en något mer optimistisk bedömning än i höstas om när EU:s ekonomi kommer att ha återhämtat sig till nivån den låg på före coronakrisen. Samtidigt pekar kommissionen på stora osäkerheter i prognosen, bland annat kopplat till pandemins utveckling och vaccinationstakten.

Regeringen välkomnar diskussionen om kommissionens vinterprognos och det ekonomiska läget i unionen. Regeringen understryker vikten av väl avvägda ekonomisk-politiska åtgärder för att hantera ekonomiska konsekvenser av pandemin och för att stödja den ekonomiska återhämtningen i medlemsländerna.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Därefter ska ministrarna diskutera genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Fokus kommer att ligga på prioriteringarna i de nationella återhämtnings- och resiliensplaner som medlemsländerna ska lämna in till EU-kommissionen för att få ekonomiskt stöd från faciliteten. I planerna beskriver medlemsländerna vilka reformer och investeringar de planerar att genomföra. Åtgärderna ska bland annat bidra till att hantera relevanta landsspecifika rekommendationer och bidra till den gröna och digitala omställningen samt jämställdhet.

Medlemsländerna ska som regel lämna in sina återhämtnings- och resiliensplaner senast den 30 april 2021. Arbete pågår nu inom Regeringskansliet med den svenska återhämtnings- och resiliensplanen.

Regeringen anser att det är viktigt att insatser från faciliteten för återhämtning och resiliens bidrar till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och den gröna och digitala omställningen. Regeringen menar vidare att insatser från faciliteten bör främja sunda offentliga finanser, jämställdhet, nationellt ägarskap och bör vara i linje med Parisavtalet. Regeringen anser även att de nationella budgetprocesserna bör respekteras.

Obligationer inom SURE

Ministrarna kommer att få information om de emissioner av obligationer som EU-kommissionen har gjort för att möjliggöra utlåning till medlemsländerna inom SURE, det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation, som lanserades med anledning av coronapandemin.

Finansieringen av EU:s återhämtningsinstrument

På mötet ska det portugisiska ordförandeskapet även informera ministrarna om arbetet med ratificering av beslutet om egna medel i medlemsländerna. Beslutet fastställer hur EU:s budget och återhämtningsinstrument ska finansieras. Ratificering i alla medlemsländer är en förutsättning för att EU-kommissionen ska kunna låna upp medel på kapitalmarknaden för EU:s räkning.

Huvuddelen av återhämtningsinstrumentet på 750 miljarder euro ska, via bidrag och lån, finansiera faciliteten för återhämtning och resiliens.

Ansvarsfrihet för EU-kommissionen för EU-budgeten 2019

Finansministrarna ska behandla en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av EU-budgeten för 2019. Prövningen om ansvarsfrihet sker varje år och baseras främst på revisionsrättens årsrapport.

I årsrapporten för 2019 godkänner revisorerna EU:s räkenskaper. De bedömer att räkenskaperna ger ”en sann och rättvisande bild” av EU:s finansiella ställning. Samtidigt konstaterar de att betalningarna innehåller för många fel och ger ett sämre betyg än de gett de två senaste åren.

Regeringen anser att det är viktigt att de medel som hanteras av EU-kommissionen, övriga EU-institutioner och medlemsstaterna förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt.

Sverige har under sju års tid röstat nej till att bevilja kommissionen ansvarsfrihet. De två senaste åren har Sverige lagt ned sin röst, och kommer att göra så även i år, eftersom revisionsrättens årsrapport visar att förvaltningen har förbättrats över tid och en ny kommission har tillträtt.

Trots detta anser regeringen att det är allvarligt att kommissionen inte har fått en revisionsförklaring utan kritik för alla delar av budgeten. Det är viktigt att kommissionen gör mer för att minska felen vid genomförandet av EU:s politik, anser regeringen.

Riktlinjer för budgeten 2022

Finansministrarna ska på mötet behandla slutsatser om riktlinjer för EU:s budget för 2022. Ekofinrådet antar varje år slutsatser som beskriver ministerrådets prioriteringar för den kommande förhandlingen om årsbudgeten.

I förslaget till slutsatser betonas att budgeten ska vara realistisk, i nivå med verkliga behov och lämna tillräckliga marginaler för oförutsedda händelser samt att god budgetdisciplin ska hållas. Regeringen står bakom slutsatserna.

Global återhämtning och förberedelser inför G20-möte

Ministrarna kommer att diskutera ett EU-initiativ om återhämtningen i låginkomstländer. Bakgrunden till diskussionen är de omfattande konsekvenserna av coronakrisen och utvecklingsländernas svårigheter att finansiera återhämtningen.  

På mötet ska ministrarna också gå igenom förberedelserna inför det kommande mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer.

Utbyte av upplysningar om finansiella konton med USA

En övrig fråga på mötet är informationsutbyte i skatteärenden mellan de enskilda medlemsländerna i EU och USA. Vissa problem med informationsutbytet kommer sannolikt upp på mötet, till exempel att EU-länderna skickar mer information till USA än vice versa samt att amerikanska medborgare bosatta i EU ibland möter administrativa svårigheter i kontakterna med finansiella institut i EU. Sannolikt kommer också frågan om huruvida gemensamma kontakter bör tas med USA för att eventuellt kunna lösa problemen att tas upp.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 16 februari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om mötet 16 februari

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.