Artikel från Finansdepartementet

Frågor och svar angående lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Publicerad

Hur förhåller sig förslagen till de som lämnades i propositionen Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar?

Flertalet förslag i promemorian kompletterar de som lämnades i propositionen, för att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om hållbar­hetsrelaterade upplys­ningar. Det gäller bl.a. de förslag som avser Finans­inspektionens tillsyn och avgifter till inspektionen samt upplysningar om förordningen i ett par lagar på fondområdet. Det gäller även promemorians förslag om att fond­förvaltare ska lämna information till Pensions­myndig­heten och det förtydligande som görs om att även små försäkrings­förmed­lare och värdepappers­bolag med färre än tre anställda ska tillämpa EU:s gröna taxonomiförordning. Det sistnämnda är en direkt följd av det ställningstagande som gjorts i Sverige att små försäkringsförmedlare och värdepappersbolag ska tillämpa EU:s förordning om hållbarhets­relaterade upplysningar.

Vad föreslås utöver detta?

Promemorian innehåller nya förslag om att det ska införas upplysnings­be­stämmelser i årsredovisningslagen angående att det i EU:s gröna taxonomi­förordning finns ytterligare bestämmelser om vad en håll­bar­hetsrapport ska innehålla. EU-regleringen innebär i huvudsak att hållbarhetsrapporten ska inkludera information om i vilken utsträckning ett företag driver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt taxonomi­förordningen. Detta gäller något förenklat för s.k. noterade företag, banker och försäkrings­företag, som dessutom har fler än 500 anställda.

Har förslagen någon betydelse för vad som anses miljömässigt hållbart?

Nej, förslagen har ingen betydelse för vad som anses miljömässigt hållbart. Den frågan regleras i EU-förordningen och i delegerade akter från kom­missionen. EU-regleringen gäller direkt för dem som berörs. När det gäller vad som anses miljömässigt hållbart enligt EU:s taxonomi finns det inget ut­rymme att ändra det genom nationell lagstiftning. Svensk rätt behöver dock anpassas till EU:s taxonomiförordning på några punkter, framför allt i några lagar på finansmarknadsområdet.

Var finns mer information om taxonomin och regeringens arbete?

Bakgrundsinformation och frågor och svar finns på följande länk:

Grön taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar