Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Justitiedepartementet

Barns rätt till en trygg uppväxt – regeringens åtgärder under våren

Publicerad

Under våren har regeringen beslutat om flera viktiga reformer för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Åtgärderna syftar bland annat till att alla barn ska kunna leva under trygga och stabila förhållanden fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling.

– Vi säger ofta att våra barn är en gåva och det är de ju på sätt och vis. Men vi äger dem inte. Våra barn är egna individer med egna rättigheter och de rättigheterna måste respekteras i alla lägen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Nedan följer ett urval av regeringens åtgärder på Justitiedepartementets område.

Stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som på flera sätt stärker barnets ställning i vårdnadstvister. Regeringens förslag innebär bland annat att förutsättningarna för barnets delaktighet i processen förbättras. Propositionen innehåller också förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Pressmeddelande: Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Det ska bli straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet

Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, som vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott. Vidare föreslås att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd. 

Pressmeddelande: Regeringen vill göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning

Särskilt barnfamiljer kan ha svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Regeringen föreslår att barnfamiljers ekonomiska och sociala situation ska förbättras genom att föräldrar med löneutmätning får behålla mer av sin lön.

Löneutmätning innebär att Kronofogden drar pengar direkt från en persons inkomst för att driva in en skuld. Reglerna kring detta är cirka 25 år gamla och tar inte tillräcklig hänsyn till att det i dag är betydligt dyrare att försörja äldre barn än yngre. Regeringen föreslår därför att det belopp som skuldsatta personer får behålla vid löneutmätning höjs för barnfamiljer. Exempelvis kommer en förälder med ett barn i övre tonåren att få behålla drygt 1 200 kronor mer av sin månadslön.

Pressmeddelande: Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning

Utredning om vårdnadsöverflyttning och adoption av familjehemsplacerade barn

Att ett barn har rätt till sina föräldrar betyder inte att barnet ska behöva leva med sina föräldrar under vilka omständigheter som helst. En ökad trygghet för familjehemsplacerade och våldsutsatta barn behöver säkerställas. Flera åtgärder har redan vidtagits på Socialdepartementets område med fokus på LVU och socialtjänstlagen. Regeringen anser att det också finns behov av att se över bestämmelserna i föräldrabalken och kommer tillsätta en utredning som bland annat ska överväga frågor om vårdnadsöverflyttning och adoption i samband med familjehemsplaceringar. Utredningen ska också se över behovet av lagändringar för att säkerställa att barn, när föräldrar har separerat, inte mot sin vilja måste träffa en förälder som utsatt barnet för våld.

Pressmeddelande: Barnet i fokus när regeringen presenterar reformer