Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Datalagring och migration på EU-möte

Publicerad

På videomötet med EU:s justitie- och inrikesministrar 11–12 mars står datalagring och migration på agendan. Även EU:s stadga om grundläggande rättigheter och förslaget om att stärka motståndskraften i samhällsviktig infrastruktur är frågor som ska upp för diskussion på mötet.

Inrikesminister Mikael Damberg framför en EU-flagga och en svensk flagga på en presskonferens 4 mars.
Inrikesminister Mikael Damberg ska bland annat diskutera datalagring på videomötet med EU:s inrikes- och justitieministrar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Datalagring

Ministrarna ska på mötet ha en bredare diskussion om hur EU ska gå vidare i frågan om datalagring efter att EU-domstolen i ett antal domar, bland annat den så kallade Tele2-domen, uttalat sig om omfattningen av lagringen och villkoren för att få tillgång till data.

Regeringen stödjer och arbetar aktivt för ett fortsatt EU-samarbete för att bekämpa cyberbrottslighet och brottslighet där man använder ny teknik. Det är prioriterat att samarbeta på EU-nivå för att förbättra tillgång till information och elektroniska bevis för brottsbekämpningen, till exempel genom en ändamålsenlig reglering om datalagring, tillgång till krypterad information och en effektiv gränsöverskridande tillgång till elektronisk bevisning.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens arbete och samarbetet med medlemsländerna om datalagring för att bekämpa brott och terrorism. Regeringen välkomnar också att kommissionens arbete riktas in på att kunna presentera ett förslag till EU-rättsakt om datalagring.

Grundläggande rättigheter

Ministrarna ska sedan diskutera EU:s stadga om grundläggande rättigheter med direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Michael O'Flaherty.

Regeringen välkomnar diskussionen och kommer att lyfta vikten av ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa efterlevnaden av stadgan inom EU:s institutioner och i medlemsländerna. Av särskild vikt är den årliga diskussion som sker i rådet om läget för grundläggande rättigheter inom unionen, verksamheten i EU:s byrå för grundläggande rättigheter och arbetet för stärkt kunskap i medlemsländerna.

Stärkt motståndskraft i samhällsviktig infrastruktur

Ministrarna ska också diskutera EU-kommissionens förslag om ett nytt direktiv för att stärka motståndskraften i den samhällsviktiga infrastrukturen, även kallat kritiska entiteter. Syftet med förslaget är att stödja arbetet med att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i samhällsviktiga verksamheter inom sektorerna energi, transporter, bankverksamhet, infrastruktur för finansiella marknader, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning, avlopp, digital infrastruktur och offentliga tjänster i EU-länderna.

Regeringen välkomnar översynen av den nuvarande EU-regleringen om europeisk kritisk infrastruktur. Det är av yttersta vikt att samhällsviktiga verksamheter på både nationell och europeisk nivå är robusta och arbetar med att stärka sin motståndskraft.

Regeringen avser i förhandlingarna att betona vikten av att det är medlemsländernas ansvar att skydda den egna nationella säkerheten och att direktivet inte får hindra EU-länderna att vidta de åtgärder som de anser är nödvändiga.

Migration

Det portugisiska ordförandeskapet ska informera om arbetet med migrations- och asylpakten.

Därefter ska ministrarna diskutera hur återvändandet kan effektiviseras med utgångspunkt i EU-kommissionens meddelande om förstärkt samarbete kring återvändande och återtagande.

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt och gemensamt EU-system för återvändande. En väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem.

Det portugisiska ordförandeskapet har också bjudit in EU:s utrikes- och inrikesministrar till ett gemensamt videomöte den 15 mars för att diskutera de yttre aspekterna av EU:s migrationspolitik i linje med vad som föreslås i migrations- och asylpakten.

Europeiska åklagarmyndigheten, kampen mot olagligt innehåll online och rättslig utbildning

På mötet kommer EU-kommissionen att uppdatera ministrarna om arbetet med att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten.

Det portugisiska ordförandeskapet ska också informera ministrarna om hur arbetet går med ett antal frågor, bland annat kampen mot olagligt innehåll online och rättslig utbildning för juridiskt yrkesverksamma.

Inrikesminister Mikael Damberg, Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Mer om videomötet 11 mars

Mer om videomötet 12 mars

Mer om videomötet 15 mars

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.