Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ekonomisk återhämtning i EU på finansministermöte

Publicerad

Den ekonomiska situationen i EU och återhämtningen efter coronapandemin står återigen i fokus när finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor på ett videomöte 16 mars. Ministrarna ska även diskutera det internationella arbetet med digital beskattning och EU-kommissionens förslag på strategi för massbetalningar.

Finansminister Magdalena Andersson i profil fram för en skärm på videomötet med EU:s finansministrar i februari.
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den ekonomiska återhämtningen i Europa

EU:s finansministrar ska diskutera det ekonomiska läget i Europa med utgångspunkt i Europeiska bankmyndighetens och Europeiska centralbankens presentationer.

Finanspolitisk samordning

EU-kommissionen ska också presentera ett meddelande om finanspolitiska insatser för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin. Meddelandet är tänkt att ge breda riktlinjer för den finanspolitiska samordningen i EU under de kommande åren.

Regeringen anser att finanspolitiken i EU bör bedrivas i överensstämmelse med stabilitets- och tillväxtpaktens mål om att förebygga och undvika alltför stora budgetunderskott samt att främja sunda och hållbara offentliga finanser på medellång sikt. Regeringen välkomnar vidare att EU-kommissionen har föreslagit en tydlig, kvantitativ indikator för när undantagsklausulen ska avaktiveras. Det är viktigt att denna indikator är strikt kopplad till den nu aktuella krisen och inte skapar prejudikat för framtiden, anser regeringen.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Dessutom ska ministrarna diskutera genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Fokus kommer precis som på finansministrarnas videomöten i januari och februari att ligga på prioriteringarna i de nationella återhämtnings- och resiliensplaner som medlemsländerna ska lämna in till EU-kommissionen för att få ekonomiskt stöd från faciliteten. I planerna beskriver medlemsländerna vilka reformer och investeringar de planerar att genomföra. Åtgärderna ska bland annat bidra till att hantera relevanta landsspecifika rekommendationer och bidra till den gröna och digitala omställningen samt jämställdhet.

Regeringen anser att det är viktigt att insatser från faciliteten för återhämtning och resiliens bidrar till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och den gröna och digitala omställningen. Regeringen menar vidare att insatser från faciliteten bör främja sunda offentliga finanser, jämställdhet, nationellt ägarskap och bör vara i linje med Parisavtalet. Regeringen anser även att de nationella budgetprocesserna bör respekteras.

Digital beskattning

Det portugisiska ordförandeskapet ska ge finansministrarna en lägesbeskrivning av hur det internationella arbetet med digital beskattning fortskrider.

Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande internationellt arbete för att motverka så kallad skattebaserosion och flytt av vinster inom OECD och G20. Inom EU har arbetet huvudsakligen varit inriktat på att behandla OECD:s förslag med fokus på hur dessa kan komma att påverka EU-länderna. Vid sidan av detta arbete finns även ett kommande förslag från EU-kommissionen om en digital avgift som ett nytt eget medel för EU.

Regeringen stödjer det OECD-ledda arbetet med att ta fram en global konsensusbaserad lösning för att hantera digitaliseringens utmaningar för beskattningen. Det är fråga om globala utmaningar som bör lösas på global nivå och det är viktigt att det ges tillräckligt med tid för att slutföra det globala arbetet. Om EU går före med åtgärder finns det en risk för att länder utanför EU uppfattar detta som att de internationella diskussionerna inte respekteras, vilket skulle kunna försvåra möjligheterna att nå en internationell överenskommelse.

EU-strategi för massbetalningar

Finansministrarna ska även behandla slutsatser om EU:s strategi för massbetalningar, det vill säga de betalningar som görs mellan privatpersoner, företag och myndigheter. Strategin innehåller bland annat visioner om att medborgarna i Europa ska åtnjuta olika betalningslösningar stödda av en konkurrenskraftig och innovativ betalningsmarknad baserad på säkra, effektiva och tillgängliga infrastrukturplattformar.

Regeringen ställer sig bakom slutsatserna och välkomnar att rådet betonar vikten av ett starkt konsumentskydd och beaktar att EU är en marknad med olika valutor.

G20:s och IMF:s vårmöten

Ministrarna ska också förbereda G20:s och IMF:s vårmöten den 7–10 april 2021.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 16 mars

Mer om mötet 16 mars

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.