Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Miljödepartementet

EU:s nya batteriförordning är ett viktigt steg i klimatarbetet

Publicerad

När EU-ländernas miljöministrar möts via video 18 mars är fokus på klimat och på grön återhämtning. På ministrarnas bord ligger dessutom två förslag från EU-kommissionen, dels ett förslag till en batteriförordning, dels förslaget till strategi för klimatanpassning. Miljö- och klimatminister Per Bolund företräder Sverige.

Per Bolund i mötesrummet för videomöte
Miljöminister Per Bolund företräder Sverige när EU-ländernas miljöministrar träffas via video 18 mars. På mötet kommer ministrarna bland annat att ta upp förslaget till en EU-förordning som ställer tydliga krav på batterier. Hur batterier produceras spelar en allt större roll då fossila bränslen ska fasas ut till förmån för eldrift. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

EU:s nya batteriförordning

Miljöministrarna ska för första gången debattera förslaget till batteriförordning.

Förslaget innehåller nya regler för en hållbar batteriproduktion genom hela värdekedjan för batterier, utifrån batteriers hela livscykel. Reglerna handlar bland annat om ökad återvinning av batterier och användning av återvunnen råvara, att minska klimatpåverkan samt aktsamhet i globala leverantörskedjor för utvinning av de råvaror som behövs för batteritillverkning.

Regeringen välkomnar förslaget bland annat eftersom det har en hög miljö- och klimatambition med hållbarhetskriterier för att skynda på hållbarhet i produktionen av batterier och att klimatkrav ställs på produktionen. Batterier är en viktig del av elektrifieringen av samhället och för att uppnå klimatmålen. Elektrifieringen behöver ske på ett hållbart sätt med en produktion som har minimal miljöpåverkan. En hållbar batteriproduktion utgår även från omställningen till en ekonomi som är giftfri, cirkulär, resurseffektiv och fossilfri. Regeringen anser att samma villkor ska gälla för importerade batterier som för de som produceras inom EU.

EU:s strategi för klimatanpassning

Ministrarna kommer att diskutera meddelandet om EU:s nya strategi för klimatanpassning som EU-kommissionen presenterade i februari. Strategin ska stärka kunskapen om klimatförändringarna, öka motståndskraften och säkerställa att klimatanpassningens aspekter beaktas inom alla politikområden.

Regeringen välkomnar strategin för klimatanpassning och arbetar i dagsläget med analys av förslagen i strategin. Regeringen står fast vid sin tidigare framförda position om att en stabil EU-avgift behövs. Den innebär att nya utgifter ska prioriteras i redan överenskomna ramar för EU:s budgetram för 2021-2027.

En grönare europeisk termin

Den europeiska terminen är EU:s årliga cykel för vägledning av ekonomisk politik. Vid miljörådets marsmöte har EU-ländernas miljöministrar en årlig diskussion om hur den kan blir grönare och mer miljövänlig. Under 2021 står behovet av ekonomisk återhämtning till följd av pandemin i fokus. Ekonomisk återhämtning i ljuset av den gröna omställningen förväntas vara diskussionens huvudtema. 

Regeringen välkomnar diskussionen och anser att EU ska leva upp till de åtaganden som medlemsländerna ställt sig bakom inom miljö och klimat. Regeringen lägger bland annat vikt vid att terminen integrerar globala mål för hållbar utveckling och målsättningarna i EU:s gröna giv. Regeringen är positiv till att de nationella återhämtningsplanerna ska bidra till grön och digital omställning och att minst 37 procent av medlen i respektive plan ska användas till klimatinvesteringar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om miljörådets möte 18 mars

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.