Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Justitiedepartementet

Internationella kvinnodagen: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Publicerad

I Sverige får trygghet aldrig bli ett privilegium för ett fåtal – det är en rättighet för alla. För att bekämpa mäns våld mot kvinnor och öka kvinnors trygghet har regeringen de senaste åren vidtagit flera åtgärder.

Porträttbild av justitie- och inrikessminister Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Mäns våld och förtryck mot kvinnor måste synliggöras och bekämpas. För att våldet ska upphöra så är det männen som måste förändras. Trygga kvinnor ger ett tryggare Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Nedan är ett urval av regeringens åtgärder på Justitiedepartementets områden.

Möjligheten att förebygga våld och trakasserier i nära relationer har stärkts

I juli 2018 infördes ändringar som innebär att elektronisk övervakning av kontaktförbud, så kallad fotboja, kan sättas in snabbare. Åtgärden ökar möjligheten att förebygga våld och trakasserier i nära relationer. Straffet för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning skärptes också.

Pressmeddelande: Fler som bryter mot kontaktförbud ska beläggas med fotboja

Hedersbrottsutredningen föreslår ytterligare skärpningar, bland annat föreslås att böter tas bort ur straffskalan för överträdelse av kontaktförbud av normalgraden samt att även ringa fall av överträdelse ska leda till straff. Vidare föreslår utredningen att beslut om utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning oavsett om tidigare överträdelser har skett.

Pressmeddelande: Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

I en promemoria föreslår regeringen också bland annat åtgärder som syftar till att öka möjligheterna till kontroll av dem som avtjänar fängelsestraff med fotboja. Det kan handla om ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst geografiskt område. Förbuden ska kunna övervakas elektroniskt. Ett av syftena med förslagen är att minska risken för att den dömde återfaller i brott, vilket i sin tur kan bidra till ökad trygghet för brottsoffer – i synnerhet kvinnor.

Promemoria: Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

Ökat straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Det har nyligen skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Men arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd, det vill säga skydd genom att gärningspersonen straffas, mot alla typer av sexuella kränkningar måste fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för den här typen av brottslighet stämmer överens med dagens syn på brotten. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har därför gett en särskild utredare i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet när det gäller sexuella kränkningar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Pressmeddelande: Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Skärpt straff för sexköp

Köp av sexuella tjänster ska inte förekomma i vårt samhälle. Prostitution medför skador både för den enskilda individen och för samhället i stort. De personer som säljer sexuella tjänster befinner sig ofta i en mycket utsatt situation, och utnyttjas inte sällan hänsynslöst av såväl köpare som kopplare eller människohandlare.

Synen på sexualbrotten har förändrats och därför ska även påföljderna för brottstypen köp av sexuell tjänst skärpas. Ett tilläggsuppdrag har getts till den sittande sexualbrottsutredningen som syftar till att ta bort böter ur straffskalan för köp av sexuell tjänst. Utredningen ska återkomma med lagförslag senast den 31 maj 2021.

Pressmeddelande: Tilläggsuppdrag till 2020 års sexualbrottsutredning om skärpta straff för sexköp

Debattartikel: Vi kan aldrig acceptera sexköp

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Att samhället reagerar mot alla former av hedersförtryck är av yttersta vikt och det är en viktig punkt i januariavtalet. Förra året infördes ett nytt brott, barnäktenskapsbrott. Samtidigt infördes en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det infördes även ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympas.

Pressmeddelande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottlighet

För att ytterligare markera i straffsystemet att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt föreslår Hedersbrottsutredningen att det ska införas ett särskilt hedersbrott. Förslaget innebär att det ska införas en särskild straffbestämmelse som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Betänkandet har remitterats och det bereds nu vidare inom Regeringskansliet. 

Pressmeddelande: Utredning föreslår att det införs ett särskilt hedersbrott

Nytt brott gör det olagligt att sprida integritetskränkande bilder på nätet

Hot och kränkningar på nätet, som ofta drabbar kvinnor och unga, är oacceptabelt. Ingen har rätt att sprida känsliga bilder eller filmer av någon annan. Därför har ett nytt brott införts "Olaga integritetsintrång". Bestämmelserna trädde i kraft 1 januari 2018.

Den nya lagen om olaga integritetsintrång gör det olagligt att göra intrång i någons privatliv. Att utan samtycke sprida integritetskänsliga bilder som hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter ska därför bestraffas.

Pressmeddelande: Regeringen stärker skyddet mot näthat