Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen vill stärka principen om barnets bästa för placerade barn

Publicerad

Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

– Lagstiftningen kan bli tydligare och förstärkas när det gäller barnets bästa. Det är en prioriterad fråga för regeringen och ambitionen är att få en ny lagstiftning på plats snarast möjligt. Nu ska utredningens förslag skickas på remiss och sen ska vi ta fram de skärpningar som behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

Förslagen skickas på remiss till cirka 60 instanser, bland annat kommuner, domstolar, regioner, barnrättsorganisationer, myndigheter med flera som återkommer med synpunkter senast mitten av juni 2021.

Trygghet och stabilitet för placerade barn

Samtliga lagförslag syftar till att stärka principen om barnets bästa och till att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. Förslagen omfattar fyra områden:

Principen om barnets bästa stärks i samband med att vården upphör

  • Tvångsvård av barn får inte upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
  • Socialnämnden ska vara skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när nämnden överväger om vården ska upphöra.

Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs

  • Socialnämnden ska senast när barnet har varit placerat i samma familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning. I dag gäller att nämnden ska överväga vårdnadsöverflyttning när barnet har varit placerat i samma familjehem under 3 år.

Socialnämnden blir skyldig att följa upp barns situation när tvångsvården har upphört

  • Det införs en skyldighet att följa upp alla barn efter att tvångsvården har upphört. I dag finns det endast en möjlighet att i vissa situationer följa upp barn efter avslutad placering.
  • Vid uppföljningen får socialnämnden ta de kontakter som behövs, konsultera sakkunniga och även samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke eller att vårdnadshavaren är närvarande.
  • En uppföljning får pågå under högst sex månader, vilket innebär en förlängning av uppföljningstiden med fyra månader jämfört med vad som gäller i dag.

Socialnämnden får möjlighet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar

  • Socialnämnden får möjlighet att i vissa situationer besluta att en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna drogtest inför umgänge och för vårdnadshavare inför prövning av om tvångsvården ska upphöra.
  • Ett beslut om att lämna drogtest ska kunna överklagas till förvaltningsrätt.

Lagändringar för att stärka tryggheten för placerade barn

Den 1 mars trädde nya bestämmelser i socialtjänstlagen och LVU i kraft som syftar till att stärka tryggheten för placerade barn. Bestämmelserna innebär bland annat att socialnämnden har en skyldighet att – efter det att barnet varit placerat i samma familjehem under tre år – överväga frågan om vårdnadsöverflyttning årligen.

Det ställs också särskilda krav på lämplighet av offentliga biträden, i mål och ärenden enligt LVU. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas.

Pågående uppdrag till myndigheter

Regeringen har också pågående uppdrag till myndigheter. Socialstyrelsen ska genomföra kunskapshöjande insatser inom familjehemsvården om bl.a. nationella adoptioner. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska stärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga.