Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Samtal om hat och hot mot forskare

Publicerad

Den senaste tiden har hat och hot mot forskare uppmärksammats stort. Forskare inom genusvetenskap har länge varit särskilt utsatta, under pandemin har nya grupper av forskare fått ta emot hat och hot. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, höll inför den internationella kvinnodagen ett samtal med genusforskarna Birgitta Jordansson, docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och Helena Henriksson, professor i genusvetenskap vid Uppsala universitet.

  • Matilda Ernkrans

    Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

    Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

  • Helena Henriksson och Birgitta Jordansson

    Helena Henriksson, professor i genusvetenskap vid Uppsala universitet och Birgitta Jordansson, docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

    Foto: Mikael Wallerstedt och Johan Wingborg

- Att få höra att forskare utsätts för hot och hat är oacceptabelt. Det är ett hot mot demokratin och vår samhällsutveckling. När forskare inte längre vågar forska på viktiga områden kan det på lång sikt bli ett alvarligt problem, sade Matilda Ernkrans inledningsvis.

Syftet med samtalet var att få höra Birgitta Jordansson och Helena Henriksson ge sin syn på den utsatthet som forskare inom genusvetenskapen får utstå, hur jämställdheten inom akademin kan stärkas men också vilka problem som fortfarande finns kvar trots att mycket har gjorts.

Birgitta Jordansson har arbetat med ett forskningsprojekt som tittat på det jämställdhetsintegreringsuppdrag som alla universitet och högskolor har. Uppdraget har ett uttalat krav på att förändring ska ske vilket är bra. Hon menar att lärosätena tar uppdraget på allvar men att det finns visst motstånd mot att arbeta med jämställdhet i lärosätenas organisation.

- Vissa hävdar att genusvetenskap inte är vetenskap utan ideologi eller politik. Det innebär att man faktiskt fråntar genusvetare rätten att utöva den akademiska friheten, sade Birgitta Jordansson.

Kvinnor är mer utsatta för hat och hot än män och inom genusvetenskapen finns också fler kvinnor än män. Det visade inte minst #metoo-uppropen där akademin hade sitt eget akademi-upprop.

- Det finns väldigt många uppfattningar och myter om vad genusforskarna gör. Det har länge funnits kritik mot genusforskningen och mot vissa frågor men nu riktas kritik mot hela genusfältet vilket är allvarligt, sade Helena Henriksson.

De allra flesta är dock väldigt nyfikna på genusforskningen vilket inte minst visar sig i de populärvetenskapliga föreläsningar som ofta hålls för att sprida kunskap om området. Forskarna får ofta höra att det är viktiga områden och att man vill höra mer om dessa frågor.

I forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige som regeringen presenterade i slutet av 2020 finns ett förslag om att stärka den akademisk friheten genom att skriva in den i högskolelagen. Det är en markering om att utbildning och forskning ska fredas. Det är även viktigt för att få en reell akademisk frihet för alla.

Matilda Ernkrans kunde också berätta att regeringen beslutat om flera uppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De ska bland annat följa upp karriärvägar och meriteringssystem och se över hur kvinnors och mäns möjligheter att meritera sig tillvaratas. De ska också göra en utredning av stapling av tidsbegränsade anställningar samt göra en uppföljning av andelen visstidsanställningar vid universitet och högskolor.

- De strukturella problem som finns inom akademin finns även i samhället i stort. Uppdragen till UKÄ blir ett sätt att följa upp och se att lärosätena arbetar med jämställdhetsfrågorna, sade Matilda Ernkrans.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.