Undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition innehållande förslag om undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Förslaget innebär att det arbete deltidsbrandmän utför i form av beredskap och övning ska undantas vid beräkning av hur mycket ersättning som får lämnas.

Deltidsbrandmännens tjänstgöring är unik, eftersom den i regel innebär att de upprätthåller beredskap parallellt med en annan sysselsättning. Detta innebär bland annat att deltidsbrandmän vid beredskapstjänstgöring förutsätts lämna sin ordinarie sysselsättning vid larm. Utöver det ingår arbete med övning, utbildning och materialvård, vilket vanligtvis förläggs på kvällar och helger. De generella reglerna inom den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen är inte anpassade till deltidsbrandmännens särpräglade anställningsvillkor.

I det fall arbetet som deltidsbrandman, inklusive beredskapstjänstgöring och övning, ska beaktas vid beräkningen av arbetslöshetsersättning blir konsekvenserna att en deltidsbrandman kan förlora ekonomiskt på att arbeta som deltidsbrandman under den tid som han eller hon är arbetslös. Detta på grund av att ersättningen för beredskapstjänstgöring och övning, enligt nuvarande ordning inom arbetslöshetsförsäkringen, ska reducera arbetslöshetsersättningen.

I samband med riksdagens behandling av propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst (prop. 2019/20:176) beslutade riksdagen den 21 oktober 2020 om ett tillkännagivande med innebörden att regeringen skyndsamt skulle se över möjligheterna att införa ett undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen.  

Regeringen föreslår nu i propositionen Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning en ny bestämmelse i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förslaget innebär att en deltidsbrandmans arbete i form av beredskap och övning ska undantas vid beräkning av hur mycket ersättning som lämnas en ersättningsvecka, om inte arbetet tidigare har godkänts som bisyssla. Det arbete som undantas är sådant arbete som normalt har utförts vid sidan av en tidigare heltidssysselsättning. Övriga arbetsuppgifter som till exempel utryckningar, materialvård och utbildning omfattas inte av undantaget.

Propositionen kommer att överlämnas till riksdagen senast den 16 mars. Lagändringen föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.