Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

EU-möte om jordbruk, handel och djurskydd

Publicerad

EU-ländernas jordbruksministrar möts 26 april via video. De kommer då att fortsätta förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De ska också ta upp handelspolitiska frågor och djurskydd. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige.

LAndsbygdsminister Jennie Nilsson vid ett bord med flaggor
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU-ländernas jordbruksministrar möts via video 26 april. Djurskydd och förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik står på mötets dagordning Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Det portugisiska ordförandeskapet förväntas ge en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som pågår mellan rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen

Regeringen välkomnar framstegen i förhandlingarna men konstaterar att många frågor återstår.

Regeringens vägledande principer för förhandlingsarbetet är totalt och väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, mer fokus på resultat och förenkling samt stärkta miljö- och klimatambitioner.

På mötet förväntas ministrarna diskutera möjliga kompromisser om utformningen av miljö- och klimatåtgärder inom jordbrukspolitiken och hur stor del av budgeten som ska öronmärkas till denna typ av åtgärder.

Regeringen anser att riktade åtgärder är ett effektivt sätt att höja ambitionsnivån på miljö- och klimatområdet

Handelsfrågor

EU-kommissionen ska informera om pågående arbete inom handelspolitiken med bäring på jordbrukssektorn. Det gäller exempelvis WTO:s förhandlingar som bland annat handlar om handelsstörande jordbruksstöd och lagerhållning för livsmedel i utvecklingsländer. 

Regeringen prioriterar det multilaterala samarbetet inom ramen för WTO och stödjer EU:s förhandlingar om bilaterala och regionala frihandelsavtal. I handelspolitiken för regeringen fram både offensiva intressen på jordbruksområdet och vikten av klimat, miljö och  människors och djurs hälsa.

EU-kommissionen ska också informera om en uppdaterad studie av frihandelsavtalens effekter på jordbrukssektorn.

Djurskydd

EU-kommissionen ska informera om en utvärdering av EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande. EU-kommissionen konstaterar att majoriteten av de problem som strategin pekar på är fortsatt relevanta. Det gäller bland annat djurtransporter, svanskupering av grisar och vissa bedövningsmetoder. Bättre konsumentupplysning och stärkt internationellt samarbete behövs också. Samtidigt visar utvärderingen att strategin även haft positiva effekter, i synnerhet för hållning av suggor och skydd av värphöns.

Inom ramen för livsmedelsstrategin Jord till bord har en översyn av EU:s regelverk på djurskyddsområdet påbörjats. EU-kommissionen kommer även att undersöka möjligheterna för ett system för djurskyddsmärkning. 

På mötet förväntas Tyskland uppmana EU-kommissionen att undersöka möjligheten att   kräva konsumentinformation om produktionsmetod på ägg som använts som ingrediens i livsmedel.

Situationen på marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter

EU-kommissionen kommer att informera om prisutvecklingen på marknaden. EU-kommissionen konstaterar bland annat att ökad efterfrågan från Kina pressat upp priserna på spannmål, fläsk- och nötkött.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s jordbruks- och fiskeråd 26 april

Mer om EU:s jordbruks- och fiskeråd 26 april

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.