Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Satsningar inom jämställdhetsområdet i vårbudgeten för 2021

Publicerad

Ta del av de satsningar som görs i vårbudgeten för 2021 inom jämställdhetsområdet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemin har inneburit allvarliga konsekvenser för liv och hälsa och ställt Sverige och hela världen inför en allvarlig kris utan motsvarighet i modern tid. Samtidigt finns andra problem kvar i skuggan av krisen som arbetslöshet och utsatthet för våld och andra typer av utsatthet, där både barn och vuxna som redan befinner sig i en utsatt situation drabbas hårt. Regeringen föreslår därför en rad insatser med fokus på att stötta våldsutsatta och barn som befinner sig i en utsatt situation:

Civilsamhället viktigt för barn i utsatta situationer och våldsutsatta

Föreningslivet bidrar med avgörande insatser under coronapandemin, samtidigt som de drabbas hårt av krisen och dess ekonomiska konsekvenser. Regeringen föreslår att det tillförs ytterligare 90 miljoner kronor under 2021 för organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Medlen syftar till att stödja ovan nämnda organisationer som med anledning av pandemin behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov. Det nu föreslagna stödet är en fortsättning på tidigare satsning.

Utöver satsningen på utsatta barn och våldsutsatta tillför regeringen även 50 miljoner kronor som ska stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta.

Pressmeddelande: Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner kronor på civilsamhällets stöd till utsatta grupper

Mer resurser till arbetet mot våld och förtryck

Regeringen föreslår att 37 miljoner kronor tillförs insatser för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks.

Förebyggande arbete viktigt – våldet ska upphöra

Pandemin sätter fokus på behovet av ett utvecklat förebyggande arbete med fokus på att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, men även att ge skydd och stöd till dem som utsätts. Regeringen ser behov av tidiga förebyggande insatser. Det avser både unga personer och äldre i syfte att våld inte ska ske eller upprepas. Regeringen har nyligen överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Nu tillförs medel för myndighetsuppdrag som ska stödja det förebyggande arbetet i kommunerna.

Arbetet med att upptäcka våldet i ett tidigt skede och verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende är en viktig utveckling för att kunna förebygga våld i nära relation. Därför får bland annat stödlinjen Välj att sluta medel till sin verksamhet som vänder sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation.

Utsattheten har ökat för prostitution och människohandel

Utsatthet inom prostitution och människohandel har ökat under pandemin och det är viktigt att stärka det förebyggande arbetet såväl som stödinsatser på området för att utsatta ska få det skydd och stöd de har behov av och också rätt till. Genom ytterligare resurser kan Jämställdhetmyndigheten stärka insatserna inom ramen för sitt nationella samordningsuppdrag mot alla former av människohandel och bidra med ytterligare kompetensstöd till yrkesverksamma. Jämställdhetsmyndigheten delfinansierar bl.a. regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel som är verksamma inom socialtjänsten. De arbetar uppsökande och ger stöd till utsatta.

Pressmeddelande: Mer resurser till arbetet mot våld och förtryck

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.