EU:s datorkapacitet och rymdteknologins potential på ministermöte i Bryssel

Publicerad

När EU-ländernas ministrar med ansvar för forskning och rymd träffas i Bryssel 28 maj står bland annat utvecklingen av superdatorer på dagordningen. De kommer också att uppmärksamma en rad frågor på rymdområdet och forskarrollen och villkor för forskare.

Utvecklingen av datorprestanda i Europa

Ministrarna förväntas godkänna inriktningen på ett initiativ för datorkapacitet i EU. EU-kommissionen presenterade ett förslag till förordning hösten 2020 som handlar om att bygga superdatorer med absolut toppkapacitet. De ska gagna många olika samhällsområden genom att kunna hantera stora datamängder och förbättra förutsättningarna för utveckling av artificiell intelligens, molntjänster och cybersäkerhet och.  

Regeringen ställer sig bakom beslutet om så kallad allmän inriktning på den kommande förordningen.

Europeisk forskning

Ministrarna förväntas anta slutsatser om forskning. Förslaget till slutsatser lyfter bland annat forskningens roll för innovation och att attraktiviteten i forskaryrkets villkor har stor betydelse. De lyfter bland annat också vikten av geografisk mobilitet för forskare och behovet av att reformera forskningssystemen, om anställningsbarhet och mobilitet mellan sektorer och discipliner.

Regeringen godkänner slutsatserna men betonar att mycket av ansvaret ligger på nationell nivå och att bra och trygga anställningsvillkor är en grundförutsättning för framgångsrik forskning.

Ministrarna ska också diskutera utvecklingen av det europeiska forskningsområdet, ERA.

Regeringen anser att ERA ska stärka EU:s globala konkurrenskraft och att ERA spelar en viktig roll för att nya kunskaper ska komma samhälle och invånare till nytta.

Rymdfrågor

Det portugisiska ordförandeskapet har tagit fram ett förslag till slutsatser som lyfter behovet av ett nytt europeiskt förhållningssätt till rymdsektorn i och med den snabba och expansiva omvandlingen av sektorn. Slutsatserna lyfter bland annat potentialen för rymdsektorn att bidra till grön och digital omställning och till ekonomi och samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. Slutsatserna lyfter behovet av en innovationsstrategi för europeisk rymdverksamhet.

Ministrarna ska också anta ordförandeskapets slutsatser om bättre tillgång för kustområden till jordobservationsprogrammet Copernicus tjänster. Slutsatserna efterfrågar en bättre integration mellan tjänster för land och hav, uppmanar EU-kommissionen att ta fram en plan och uppmärksammar Galileosystemets stöd till räddningstjänst kustområden.

Regeringen anser att förslagen till slutsatser överensstämmer väl med den svenska rymdstrategin.

Ministrarna förväntas också diskutera rymdtrafikledning.

Torbjörn Haak, ambassadör vid Sveriges EU-representation företräder Sverige vid mötet.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet om forskning och rymd 28 maj

Mer om mötet om forskning och rymd 28 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.