Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Här är förslagen som Välfärdskommissionen har presenterat hittills

Publicerad

I februari 2020 höll Välfärdskommissionen sitt första möte. Sedan dess har sammanlagt 25 åtgärdsförslag presenterats av kommissionen som samlar företrädare för regeringen, SKR och centrala arbetstagarorganisationer.

Välfärdskommissionens arbete fokuserar på fyra delområden, som även har fungerat som teman för gruppens möten hittills. Områdena är styrning, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt effektivt nyttjande av offentliga resurser.

Flera av förslagen som Välfärdskommissionen har presenterat har regeringen sedan fattat beslut om att genomföra. Regeringen har till exempel inlett en process tillsammans med SKR för att staten och kommunsektorn ska nå en samsyn kring bland annat mål, takt och ansvar samt anslutning till en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. I budgeten har pengar avsatts för ett stöd till särskilt utsatta kommuner och regioner, som syftar till att dessa ska nå en ekonomi i balans och på sikt god ekonomisk hushållning och regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av administrativa kostnader som följer av statlig styrning.

Nedan följer en lista med de förslag som Välfärdskommissionen har presenterat inom ramen för de fyra delområdena samt länkar till artiklar där mer finns att läsa om några av förslagen. Det senaste mötet med Välfärdskommissionen hölls den 20 maj 2021.

Effektivt nyttjande av offentliga resurser

 • Förstärkning av det generella statsbidraget
 • Analys av konsekvenser vid samverkan
 • Vidareutveckling av stöd vid jämförelser
 • Kunskapsstyrning och analyser i hälso- och sjukvården
 • Sammanställning av administrativ börda och produktivitetshinder
 • Ökad kunskap om valfrihetsystemens utformning, konsekvenser och kostnader
 • Insatser för att motverka fusk och oegentligheter
 • Samla och sprida kunskapen om samhällsvinster av förebyggande insatser

Läs mer om förslagen som handlar om effektivt nyttjande av offentliga resurser: Välfärdskommissionen enas om flera nya åtgärder på årets första möte 

En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn

 • En bredare rekryteringsbas till välfärden
 • Ett nationellt system för validering av kunskap
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Utveckla nya arbetssätt och ta tillvara kompetensen hos dem som arbetar i välfärden
 • Yrkessvenska i välfärden
 • Gemensamt arbete för att kunna erbjuda ytterligare utbildningsplatser med hög kvalitet och relevans för välfärden

Läs mer om förslagen som handlar om hållbar kompetensförsörjning och god arbetsmiljö i välfärdssektorn: Välfärdens medarbetare i fokus på Välfärdskommissionens fjärde möte 

Digitalisering för att skapa långsiktiga förutsättningar för välfärd

 • Löpande arbete med de juridiska förutsättningarna för digitalisering
 • Rättsligt stöd till kommunernas digitaliseringsarbete
 • Försöksverksamhet i kommuner och regioner
 • En process för utveckling av välfärdens digitala infrastruktur
 • Se över hur ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle kunna utformas för att underlätta digitalisering i hela landet

Läs mer om förslagen som handlar om digitalisering för att skapa långsiktiga förutsättningar för välfärden: Välfärdskommissionen har presenterat tio förslag hittills 

Förbättrad styrning i välfärden

 • Översyn av riktade statsbidrag i syfte att utveckla en mer strategisk styrning
 • Stöd till särskilt ekonomiskt utsatta kommuner och regioner
 • Översyn av administrativa kostnader vid regelgivning och annan statlig styrning
 • Översyn av ramverket för kommunal ekonomistyrning
 • Förvaltningsgemensam digital infrastruktur
 • Försöksverksamhet i kommuner och regioner bör initieras för att pröva nya arbetssätt, bland annat nya tekniska lösningar

Läs mer om förslagen som handlar om förbättrad styrning i välfärden: Välfärdskommissionen har presenterat tio förslag hittills 

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.