Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Märta Stenevi bjöd in till digitalt sakråd om afrofobi

Publicerad

Den 19 maj bjöd jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi in till ett digitalt sakråd om afrofobi med fokus på barn och unga, kvinnor och civilsamhällesorganisationer. Sakrådet skedde inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. På sakrådet deltog ett tiotal civilsamhällesorganisationer.

Syftet med mötet var att skapa en bredare och fördjupad kunskap om afrosvenskars utsatthet för rasism och hatbrott idag. På mötet berättade jämställdhets- och bostadsministern om aktuella insatser mot afrofobi som regeringen har genomfört under den senaste tiden. Utifrån detta fick de deltagande civilsamhällesorganisationerna möjlighet att bidra med sina perspektiv, idéer och synpunkter på regeringens arbete inom området.

-  Rasismen har ingen plats i Sverige, ingen ska behöva utsättas för rasism eller diskriminering. Det leder till att människor förvägras jämlika livschanser. Mycket görs för att bekämpa rasismen men det återstår fortfarande utmaningar i arbetet med att bekämpa afofobi och andra former av rasism och hatbrott i Sverige, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

På mötet diskuterades bland annat barns utsatthet för rasism i skolan och betydelsen av att civilsamhället involveras i arbetet mot rasism och hatbrott samt afrosvenskars situation på arbetsmarknaden.

Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Regeringen beslutade om den nationella planen mot rasism 2016. Det övergripande målet för denna plan är ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige. I planen har regeringen identifierat följande strategiska områden:
• Mer kunskap, utbildning och forskning
• Förbättrad samordning och uppföljning
• Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog
• Förstärkt förebyggande arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende.

Av planen mot rasism framgår att sakråd om afrofobi ska äga rum i syfte att bland annat underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och annan kommunikation i dessa sakfrågor mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.