Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Slutförhandlingar om EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

EU-ländernas jordbruksministrar möts 26-27 maj med ambitionen är att nå en överenskommelse om den gemensamma jordbrukspolitiken fram till 2027. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige.

LAndsbygdsminister Jennie Nilsson vid ett bord med flaggor
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU-ländernas jordbruksministrar möts i Bryssel 26-27 maj. Slutförhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik står i fokus under det två dagar långa mötet. Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

På mötet kommer medlemsländerna att försöka nå en överenskommelse om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Parallellt med rådsmötet kommer förhandlingar att föras med Europaparlamentet.

Reformen består av tre förslag till förordningar:

  • Förordningen om strategiska planer
  • Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av CAP
  • Förordning om en samlad marknadsorientering för jordbruksprodukter.

Regeringen stödjer ambitionen att nå en överenskommelse. Regeringen avser att söka kompromisser som ligger så nära de svenska vägledande principerna som möjligt. Principerna är väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, mer fokus på resultat och förenkling samt stärkta miljö- och klimatambitioner.

Ekologiskt jordbruk

EU:s gröna giv betonar övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem. Det är också utgångspunkten för EU:s handlingsplan Från jord till bord. EU-kommissionen har nu presenterat en ny handlingsplan med fokus på ekologiskt lantbruk.

Regeringen är positiv till att göra det lättare för övergång till ekologiskt lantbruk. Samtidigt anser regeringen att handlingsplanen bör bygga på frivillighet för hur medlemsländerna ska bidra till mål om ekologisk produktion och konsumtion inom ramen för den gröna given och att medel för detta inte öronmärks inom CAP.  

Nya genomiska tekniker och växtförökningsmaterial

Ministrarna ska diskutera EU-kommissionens studie om ställningen för så kallade nya genomiska metoder enligt unionsrätten. EU-kommissionen drar bland annat slutsatsen att nuvarande lagstiftning inte är ändamålsenlig och att den behöver anpassas till den snabba utvecklingen på området.

Regeringen ser positivt på en process som syftar till att få fram en ändamålsenlig lagstiftning. Regeringen anser att tekniska framsteg och innovation bör användas för att påskynda omställningen till ett hållbart livsmedelssystem samtidigt som säkerhet och risker för påverkan på hälsa och miljö måste hanteras.

Därutöver förväntas ministrarna diskutera växtförökningsmaterial med anledning av attEU-kommissionen nyligen presenterade en studie om behovet av att se över lagstiftningen på området.

FN:s livsmedelsmöte

Ministrarna förväntas också anta slutsatser inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem som hålls i september. I slutsatserna kommer EU att betona Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Atlant- och Nordsjöfiske 2021-2022

Fisket i de gemensamma Atlant- och Nordsjövattnen regleras av det handels- och samarbetsavtal som EU och Storbritannien blev eniga om i december 2020. Det sena beslutet betyder att förhandlingen mellan EU och Storbritannien om fisket av gemensamma bestånd i Atlanten och Nordsjön 2021 samt av vissa djuphavsbestånd för 2021-2022 ännu inte har avslutats. Det nuvarande fisket sker enligt provisoriska kvoter. Ministrarna kommer att få en lägesrapport om förhandlingen mellan Storbritannien och EU om fisket i de gemensamma vattnen.  

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s jordbruks- och fiskeråd 26-27 maj.

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd 26-27 maj

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.