Digital kompass, dataförvaltning och cybersäkerhet på EU-möte

Publicerad

När EU:s telekomministrar möts i Luxemburg 4 juni ska de diskutera den digitala kompassen till 2030. Dataförvaltning och cybersäkerhet i EU är också på agendan.

Mötessalen i Luxemburg
Mötessalen i rådsbyggnaden i Luxemburg. Foto: Europeiska unionen

Den digitala kompassen 2030

I oktober 2020 uppmanade EU:s stats- och regeringschefer EU-kommissionen att lägga fram en digital kompass för att omsätta EU:s digitala ambitioner till 2030 i konkreta mål.

På mötet i telekområdet ska ministrarna diskutera kommissionens meddelande om den digitala kompassen som presenterades i mars i år. Meddelandet innehåller en övergripande vision för EU:s digitalisering till 2030 samt konkreta mål inom de fyra utpekade nyckelområdena kompetens, infrastruktur, digitalisering av näringsliv och digitalisering av offentlig sektor.

Regeringen ser meddelandet om en digital kompass som ett viktigt steg för att konkretisera målsättningarna för EU:s digitala omvandling och instämmer i inriktningen på de fyra föreslagna områdena.

Förordningen om europeisk dataförvaltning

På mötet ska ministrarna också få en lägesuppdatering om arbetet med en rättsakt om dataförvaltning. Syftet med förordningen är att främja tillgängligheten och användbarheten av data genom att öka förtroendet mellan aktörer som hanterar data samt att stärka mekanismerna för datadelning inom EU.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till en rättsakt om utvecklad europeisk dataförvaltning. Rätt utformat och genomfört bedömer regeringen att förslaget kan bidra till nytta genom ökad datadelning.

Direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå

Ministrarna kommer även att få en uppdatering om förslaget till direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU (det reviderade NIS-direktivet eller NIS 2). Målet med förslaget är att öka cybersäkerheten hos både privata och offentliga aktörer som är verksamma inom vissa sektorer inom EU, att öka harmoniseringen på den inre marknaden samt förbättra den kollektiva förmågan inom EU att förbereda sig och agera på cyberhot.

Regeringen välkomnar översynen av NIS-direktivet i syfte att ytterligare förstärka motståndskraften inom cyberområdet, både på nationell och på EU-nivå.

I förhandlingarna som nu inleds kommer regeringen verka för att harmoniseringen på området blir ändamålsenlig och att direktivet beaktar nationella regelverk och nationella förutsättningar när det gäller bland annat affärs- och säkerhetsstrukturer. Vidare kommer regeringen arbeta för att medlemsländerna fortsatt ska ansvara för sin nationella säkerhet och för att direktivet inte ska hindra EU-länderna att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den nationella säkerheten.

Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för telekområdet 4 juni

Mer om mötet i telekområdet 4 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.