Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ekonomisk återhämtning, moms och jämställdhet teman på EU:s finansministermöte

Publicerad

På Ekofinrådets möte i Luxemburg 18 juni ska finansminister Magdalena Andersson diskutera ekonomisk återhämtning och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens med sina EU-kollegor. Momsregler, integrering av jämställdhetsfrågorna i EU-budgeten och bankunionen är andra ämnen som ska upp på mötet.

Ekonomisk återhämtning i EU

På mötet i Ekofinrådet ska EU:s finansministrar diskutera den ekonomiska återhämtningen i EU. De kommer att fokusera på genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna.

De flesta av EU:s medlemsländer har nu lämnat in sina nationella återhämtningsplaner till EU-kommissionen, vilket alla medlemsländer måste göra för att få ekonomiskt stöd från faciliteten. I planerna beskriver medlemsländerna vilka reformer och investeringar de planerar att genomföra. Åtgärderna ska bland annat bidra till att hantera relevanta landsspecifika rekommendationer och bidra till den gröna och digitala omställningen samt jämställdhet.

Från det datum att en plan har lämnats in har EU-kommissionen två månader på sig att granska planen utifrån kriterierna i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens och lägga fram ett förslag till rådets genomförandebeslut, såvida ingen annan överenskommelse görs med det berörda medlemslandet. Därefter har rådet i regel en månad på sig att ta ställning till förslaget till genomförandebeslut.

Regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen gör en noggrann granskning av att medlemsländernas återhämtningsplaner uppfyller kriterierna i förordningen.

Moms

Finansministrarna ska också diskutera ett förslag om ändringar av reglerna om skattesatser i mervärdesskattedirektivet. På mötet ska de bland annat diskutera på vilka varor och tjänster som EU-länderna får tillämpa reducerade momssatser och hur flexibla de reglerna ska vara.

Det finns flera fördelar med en ökad flexibilitet för EU:s medlemsländer när det gäller att bestämma skattesatser, anser regeringen. Samtidigt riskerar förslaget medföra en ökad komplexitet, särskilt för de företag som säljer sina varor och tjänster i flera olika EU-länder. Det riskerar även att leda till skattekonkurrens mellan länderna i EU. Effekterna av förslaget behöver därför analyseras närmare, anser regeringen.

Ministrarna ska även diskutera ett förslag från EU-kommissionen om undantag från moms vid inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ.

Regeringen anser att det kan vara motiverat med särskilda regler för moms vid vissa transaktioner som görs med hänsyn till allmänt intresse, som till exempel krisåtgärder. Eventuella EU-regler bör dock vara klart avgränsade och anpassade till vad som är nödvändigt för att uppnå syftet, anser regeringen.

Jämställdhetsintegrering i EU:s budget

Sverige kommer på mötet att uppmärksamma en rapport från EU:s revisionsrätt om jämställdhetsintegrering i EU-budgeten. Jämställdhet är en prioriterad fråga för regeringen i EU-arbetet och regeringen fäster stor vikt vid att EU-medel hanteras på ett sätt som är ändamålsenligt och effektivt.

Revisionsrättens slutsats är att det ännu inte finns en ändamålsenlig ram för att stödja jämställdhetsintegrering och att jämställdhet inte har beaktats tillräckligt i EU:s budgetcykel. Vidare konstaterar rapporten att EU-kommissionens jämställdhetsanalyser av EU:s politik och program varit bristfälliga, samt att kommissionen i begränsad utsträckning använt könsuppdelade data och indikatorer.

Bankunionen

På mötet ska det portugisiska ordförandeskapet presentera en lägesrapport som redogör för rådets arbete med att stärka bankunionen. Regeringen välkomnar åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten i bankunionen. Det är dock viktigt att åtgärder som genomförs i syfte att stärka bankunionen tar hänsyn till konsekvenser för hela EU:s inre marknad och då även för de medlemsstater som inte deltar i bankunionen.

Hållbarhet i de offentliga finanserna

Även flera frågor om hållbarhet i EU-ländernas offentliga finanser ska behandlas på mötet. Bland annat ska finansministrarna anta en rekommendation till Rumänien om att korrigera sitt alltför stora budgetunderskott. Det är EU-kommissionen som har tagit fram förslaget till rekommendation inom ramen för underskottsförfarandet inom stabilitets- och tillväxtpakten eftersom Rumänien redan innan covid-19-pandemin bedömdes ha ett alltför stort underskott.

Ministrarna ska också anta årets landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Terminen har tillfälligt anpassats till faciliteten för återhämtning och resiliens, vilket bland annat innebär att medlemsländerna enbart får rekommendationer på det finanspolitiska området.

På mötet ska ministrarna även godkänna slutsatser om 2021 års rapport om åldrande. Rapporten går igenom de ekonomiska och finanspolitiska konsekvenserna på lång sikt av EU:s åldrande befolkning. Regeringen ställer sig bakom slutsatserna.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på mötet i Luxemburg. Hon deltar också i eurogruppens möte som kvällen före träffas i ett så kallat inklusivt format där också de länder som inte har euron som valuta deltar.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Kommenterad dagordning för rådet för ekonomiska och finansiella frågor 18 juni

Mer om mötet i Ekofinrådet 18 juni

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.