Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Infrastruktur för energi, vätgasstrategi och byggnadsrenovering på EU-möte

Publicerad

När energiminister Anders Ygeman träffar sina EU-kollegor i Luxemburg 11 juni står energiinfrastruktur högst på agendan. Ministrarna ska komma överens om ändringar i förordningen för transeuropeisk energiinfrastruktur som ska bidra till att uppnå EU:s klimatmål. Ministrarna ska även diskutera EU:s vätgasstrategi och anta slutsatser om att göra byggnader mer energieffektiva.

Anders Ygeman
Energiminister Anders Ygeman deltar i EU:s energiråd 11 juni. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Transeuropeisk energiinfrastruktur

Energiministrarna ska på mötet komma överens om ändringar i förordningen för transeuropeisk energiinfrastruktur, TEN-E. Syftet med översynen är att anpassa förordningen till EU:s klimatmål och den gröna given.

Förslaget handlar om att uppdatera de infrastrukturkategorier som är berättigade till stöd genom TEN-E-förordningen. EU-kommissionen föreslår bland annat att avskaffa stöd till infrastruktur för olja och naturgas och att nya kategorier inrättas för vätgasinfrastruktur, elektrolysörer och smarta gasnät samt korridorer för havsbaserade elnät.

Det övergripande syftet med ändringarna i TEN-E-förordningen är att uppnå EU:s klimatmål och bidra till den gröna given. Regeringen ska därför verka för att förordningen inte omfattar investeringar i fossil infrastruktur. Regeringen avser också verka för att vätgasblandningar med naturgas utesluts ur förordningen.

EU:s vätgasstrategi

På mötet ska ministrarna också diskutera EU-kommissionens strategi för vätgas.

Regeringen anser att vätgas är en av flera tekniker som behöver utvecklas och kommer att krävas för att uppnå klimatneutralitet, samt att vätgasen ska produceras genom elektrolys av fossilfri el. Regeringen anser också att EU inte bör främja att vätgas blandas med naturgas, eller på annat sätt indirekt främjar användning av fossila bränslen för vätgasproduktion.

Renovering av byggnader för effektivare energianvändning

Energiministrarna ska också anta slutsatser om hur renovering av byggnader kan bidra till att uppnå EU:s energi- och klimatmål.

I slutsatserna välkomnar ministrarna EU-kommissionens ambition att öka renoveringstakten i EU för att minska byggnadssektorns energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Regeringen anser att renovering av byggnader bland annat kan bidra till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan samt vara ett sätt att skapa jobb och förbättra boendesituationen. Regeringen välkomnar därför slutsatserna.

Energiminister Anders Ygeman representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 11 juni

Mer om mötet i energirådet 11 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.