Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mikael Damberg och Peter Hultqvist besökte det nationella cyber­säker­hets­centret

Publicerad

Sveriges säkerhet, konkurrens­kraft och väl­stånd vilar i stor utsträck­ning på digitala grunder. För regeringen är det viktigt att digitali­seringens möjlig­heter tillvara­tas samtidigt som risker hanteras. Onsdagen den 16 juni besökte inrikes­minister Mikael Damberg och försvars­minister Peter Hultqvist det natio­nella cyber­säkerhets­centret för att ta del av hur upp­byggnaden av centret fortskrider.

Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är omfat­tande och genom teknik­­utveck­ling och digitali­sering blir hoten och sårbar­heterna fler vilket gör att säker­heten behöver stärkas.

I december 2020 beslutade regeringen att ge Försvarets radio­anstalt (FRA), Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) och Säker­hets­polisen (Säpo) i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center.

Cybersäker­hets­centrets uppdrag är att:

  • Koordinera arbetet för att före­bygga, upptäcka och hantera cyber­angrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbar­heter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för sam­verkan och informa­tions­utbyte med privata och offent­liga aktörer inom cyber­säker­hets­området.

Fram till 2023 ska centret utvecklas stegvis inom bland annat följande områden:

  • Riktade och sam­ordnade varningar avse­ende hot och cyber­angrepp.
  • Samordning av stödet till före­byggande skydds­åtgärder, exempel­vis tekniska säker­hets­­analyser och kart­lägg­ning av verk­sam­heters beredskap vid it-incidenter.
  • Kunskaps-, kompetens- och informa­tions­utbyte och sam­verkan med offent­liga och privata aktörer, exempel­vis avseende detektion, sårbarheter, hot, risker, analys, verktyg och metoder samt inter­nationellt samarbete.
  • Erbjudande av kompetens­höjande insatser, exempelvis övningar och utbildningar för identifierade målgrupper.
  • Det över­gripande målet med cyber­säkerhets­centret är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera anta­gonistiska cyberhot. Samverkan med privata och offent­liga aktörer ska utgöra en central del av upp­draget för att stärka cyber­säkerheten i samhället.

– Det nationella cyber­säkerhets­centret ska göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyber­hoten, minska sår­barheter och öka förmågan att effektivt stödja offentliga och privata aktörer, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

– Med inrättandet av cyber­säkerhets­centret har ett viktigt steg tagits för att stärka skyddet av Sverige och svenska intressen mot anta­gonistiska cyberhot. Cyber­säkerhets­centret har kommit långt i sitt arbete på kort tid. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndig­heter om centrets fortsatta utveckling och arbete, säger försvars­minister Peter Hultqvist.

Cyber­säkerhets­centret ska fort­löpande rapportera till regeringen om sin verk­samhet. Regeringen kommer att 2023 besluta om den fortsatta inriktningen av centret.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.