Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Nytt försök att komma överens om EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möts i Luxemburg 28-29 juni kommer nya försök att göras för att komma överens om EU:s gemensamma jordbrukspolitik fram till 2027. Flera andra frågor, bland annat på fiskeområdet, finns också på dagordningen. Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Den 28-29 juni gör EU-ländernas jordbruksministrar och Europaparlamentet ett nytt försök att nå en överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik fram till 2027. Mötet äger rum i Luxemburg och landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

Jordbruk

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

EU:s jordbruksministrar och Europaparlamentet har under en period försökt enas om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, fram till 2027. En överenskommelse kräver att ministerrådet och Europaparlamentet kan enas. Vid det senaste rådsmötet för EU-ländernas jordbruksministrar i slutet av maj blev det tydligt att ministerrådet och Europaparlamentet ännu stod alltför långt ifrån varandra. Förhandlingarna har därefter fortsatt och vid rådsmötet kommer ministrarna ges tillfälle att bekräfta en eventuell överenskommelse med Europaparlamentet.

CAP:s reformer består av tre förslag till förordningar:

Förordningen om strategiska planer
Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av CAP
Förordning om en samlad marknadsorientering för jordbruksprodukter.
I de nationella strategiska planerna ska varje land beskriva hur CAP ska genomföras. Här ingår bland annat produktionsregler och utformningen av olika ekonomiska stöd till jordbruket. Att överenskommelsen dröjer har medfört att arbetet med planerna inte kunnat avslutas.

Regeringen har i förhandlingarna strävat efter kompromisser som ligger så nära de svenska vägledande principerna som möjligt. Regeringens principer för den reformerade CAP efter 2020 är väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, mer fokus på resultat och förenkling samt stärkta miljö- och klimatambitioner.

Andra jordbruksfrågor

Ministrarna kommer diskutera skyddsmål för honungsbin kopplat till användning av kemiska bekämpningsmedel.

På mötet förväntas ministrarna fatta beslut om att uppmana EU-kommissionen att ta fram en studie om biologiska bekämpningsmedel, det vill säga insekter som används för att bekämpa västskadegörare. 

Ministrarna kommer också att få en presentation av marknadssituationen för jordbruks- och trädgårdsprodukter samt information om antimikrobiell resistens och om kosttillskott. 

Fiske

Lägesbeskrivning och vägledning inför fisket 2022

EU-kommissionen kommer att göra sin årliga lägesbeskrivning av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Här ska EU-kommissionen bland annat redogöra för de principer som gäller i arbetet med att ta fram förslag inför förhandlingarna om fångstmängder och kvoter för 2022.

Regeringen är generellt sett positiv till EU-kommissionens meddelande. Regeringen anser att det är angeläget att nå målsättningen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att mål om landningsskyldighet möjliggörs och att vetenskaplig rådgivning är grund för besluten.

Fiskerikontroll

Ministrarna förväntas fatta beslut om revision av regler för EU:s fiskerikontroll. Det handlar bland annat om att förbättra att regler efterlevs och att målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik nås.    

Det förslag till beslut som det portugisiska ordförandeskapet har lagt fram lyfter bland annat tekniska möjligheter som elektronisk rapportering och bättre övervakning. Förslaget belyser också krav på spårbarhet vid försäljning och lagring av data. Förslaget rör också rapportering av fritidsfiske i havet och harmonisering av kriterier för överträdelser. 

Regeringen står bakom förslaget. Regeringens vägledande principer är att kontrollsystemet ska vara effektivt, ändamålsenligt och anpassat till målen i den gemensamma fiskeripolitiken.

Informationspunkter om fiske

EU-kommissionen kommer att informera om arbetet som pågår i medlemsländerna med nationella havsplaner. Sverige är i slutskedet av arbetet med den svenska havsplanen.

Medlemsländerna ska inom snar framtid tillämpa Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. På mötet ska EU-kommissionen informera om mervärdet av att finansiera fonden.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 28-29 juni

Mer om mötet i EU:s råd för jordbruk och fiske 28-29 juni

Om EU:s gemensamma jordbrukspolitik på ministerrådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.