Artikel från Näringsdepartementet

Överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Publicerad Uppdaterad

EU-ländernas jordbruksministrar har under en längre period förhandlat om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. När de möttes den 28 juni bekräftade de den överenskommelse som förhandlats fram med Europaparlamentet.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Efter att ha stått alltför långt ifrån varandra på det senaste mötet i maj, kunde ministerrådet och Europaparlamentet  nu nå en överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, för åren 2023 – 2027.

Överenskommelsen betyder att ministerrådet och parlamentet nu står bakom CAP-reformens tre förordningar:

  • Förordningen om strategiska planer
  • Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av CAP
  • Förordning om en samlad marknadsorientering för jordbruksprodukter.

Medlemsländerna kan nu slutföra arbetet med de nationella strategiska planerna som beskriver hur CAP ska genomföras nationellt.

Andra jordbruksfrågor

Ministrarna diskuterade även skyddsmål för honungsbin kopplat till användning av kemiska bekämpningsmedel.

Ministrarna fattade också beslut om att uppmana EU-kommissionen att ta fram en studie om biologiska bekämpningsmedel, det vill säga insekter som används för att bekämpa västskadegörare. 

Lägesbeskrivning och vägledning inför fisket 2022

EU-kommissionen presenterade sin årliga lägesbeskrivning av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. EU-kommissionen redogjorde för de principer som gäller i arbetet med att ta fram förslag inför förhandlingarna om fångstmängder och kvoter för 2022.

Fiskerikontroll

Ministrarna fattade beslut om revision av regler för EU:s fiskerikontroll. Det handlar bland annat om teknisk modernisering av kontrollen och att förbättra att regler efterlevs och att målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik nås. Beslutet handlar bland annat om spårbarhet vid försäljning och lagring av data, rapportering av fritidsfiske i havet och harmonisering av kriterier för överträdelser. 

Informationspunkter om fiske

EU-kommissionen informerade om arbetet som pågår i medlemsländerna med nationella havsplaner. Sverige är i slutskedet av arbetet med den svenska havsplanen.

EU-kommissionen informera också om mervärdet av att finansiera Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Sverige företräddes på mötet av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s råd för jordbruk och fiske 28-29 juni

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)