Artikel från Finansdepartementet

Ny reglering om klimatdeklarationer

Publicerad

Med anledning av att riksdagen antagit förslagen i proposition 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader beslutade regeringen den 1 juli 2021 att utfärda lagen om klimatdeklaration för byggnader och en lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Regeringen beslutade också förordningen om klimatdeklaration för byggnader.

Den nya regleringen om klimatdeklarationer innebär följande:

  • Byggherrar ska beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad i en klimatdeklaration.
  • Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet (uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter).
  • Att upprätta och lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få slutbesked av kommunens byggnadsnämnd.
  • Byggherren ska spara de underlag som verifierar uppgifterna i klimatdeklarationen i fem år.
  • Vissa byggnader och byggherrar undantas från kravet på klimatdeklaration, t.ex. privatpersoner som uppför en byggnad för eget boende.
  • Klimatdeklarationen ska lämnas in till Boverket. Boverket ska föra ett register över inlämnade klimatdeklarationer.
  • Boverket är också tillsynsmyndighet och får meddela föreskrifter om klimatdeklarationen.
  • Den nya lagstiftningen träder ikraft den 1 januari 2022 och gäller de byggherrar som söker bygglov från och med den 1 januari 2022.

Ytterligare information om kravet på klimatdeklaration kan hittas på Boverkets hemsida.