Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Sverige tar fram en nationell veteranstrategi

Publicerad

Regeringen avser att ta fram en nationell strategi för veteraner; svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet. Det rör sig om cirka 70 000 svenska kvinnor och män som har tjänstgjort i militära insatser i ett 60-tal länder. Därtill berörs över en halv miljon nära anhöriga.

Peter Hultqvist vid ett bord med mikrofoner och girlander.
Försvarsminister Peter Hultqvist presenterade beslutet att ta fram en nationell veteranstrategi på pressfikat med regeringen den 5 augusti. Foto: Becky Scott/Regeringskansliet

– Veteranpolitiken har varit viktig sedan dag ett för mig som försvarsminister. Med ett samlat grepp på totalförsvarsfrågorna, med ökade resurser och investeringar, med en ny inriktning på nationellt försvar och med återaktiveringen av värnplikten så har veteranpolitiken också prioriterats högre, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Regeringen reglerar Försvarsmaktens verksamhet inom veteranområdet, och gav år 2017 myndigheten i uppdrag att inrätta ett särskilt veterancentrum. Ett system har etablerats där varje veteran följs upp i fem år efter en insats.

Sedan 2015 har också cirka 200 miljoner kronor avdelats för statsbidrag till frivilliga organisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser, samt anhöriga till sådan personal.

År 2018 beslutade regeringen att veterandagen den 29 maj ska bli en svensk flaggdag. Arbetet med en samlad veteranpolitik går nu vidare med utformandet av en veteranstrategi.

– Strategin syftar till hur veteraners kompetens bättre ska kunna tas till vara i samhället. Den ska behandla frågor som uppföljningen av veteraner, hälso- och sjukvård och psykisk hälsa, synen på anhörig- och medlemsorganisationer, erfarenheter av dagens veteranenhet med veterancentrum och veteransamordnare, villkor för veteraner och forskning, med mera, säger försvarsministern.

Arbetet med att utforma den nationella veteranstrategin påbörjas nu i Regeringskansliet.

– Självklart kommer vi att involvera veteranförbundet och landets veteranföreningar i arbetet, avslutar Peter Hultqvist.