Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Nyindustrialiseringen i norra Sverige är världsledande

Publicerad

Det pågår en omfattande industriell utveckling i norra Sverige kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering till gagn för klimatomställningen. Detta var en av huvudpunkterna på Nationella innovationsrådets möte den 17 september.

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten står i ett större rum framför en soffa för att bli fotograferad.
Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Foto: Pernilla Pettersson/Sveriges Ingenjörer

När nya gröna industrier etablerar sig i norra Sverige kan regionen bli ledande i den klimatomställning som är på gång i hela världen och inom alla sektorer. Nyindustrialiseringen leder också till en förändrad roll i den svenska samhällsekonomin för norra Sverige och ställer också stora krav på innovation och nytänkande från såväl offentlig sektor som näringslivet. Dessutom sker en satsning på samhällsservice, med nya bostäder och samhällen som är attraktiva att bo i.

Tre frågor till Peter Larsson som är regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten:

Utvecklingen med de här stora etableringarna och tekniksprången i norra Sverige, varför sker den just nu och just där?

- Etableringarna och expansionerna är en följd av flera samverkande faktorer. Den viktigaste är företagens beslut att ställa om till fossilfria processer eller ta fram produkter som stödjer en mer klimatanpassad utveckling. Det i sin tur är en kombination av att företagen ser ökade krav hos slutkonsumenterna och att de tar sitt ansvar för en mer hållbar utveckling.

- I norra Sverige finns en lång historia när det gäller råvaruutvinning. Den pågående omställningen innebär att råvaror kommer att förädlas än mer och därmed betinga ett högre värde. En annan faktor är att tillgången till förnybara energiresurser är större där jämfört med andra delar av Sverige och Europa. 

Den här utvecklingen sker inte av sig självt. Enligt dig, vilka är de viktigaste åtgärderna som genomförts hittills och vad återstår att göra?

- Den viktigaste förutsättningen för företagens expansion eller etablering är tillgång till relativt sett billig förnybar el. I den fortsatta utvecklingen är samverkan med offentliga aktörer helt avgörande. Omställningen kommer att kräva utbyggd kapacitet för elnäts- och transportinfrastruktur. Den anpassningen sker nu med fullkraft. 

- De olika utbildningssystemen anpassas nu också för att möte det ökade behovet av välutbildad arbetskraft. Det gäller alla nivåer som vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning. Stora etableringar samtidigt innebär också krav på effektiva tillståndsprocesser. Snabbheten i omställningen ställer extra krav på detta.

För att få tillräckligt med arbetskraft till de aktuella orterna behövs nya bostäder och utvecklad samhällsservice. Vad krävs för att det ska bli långsiktigt attraktiva samhällen?

- De nu kända investeringarna är mycket omfattande och dessutom långsiktiga. Det innebär att det blir mer intressant att permanent söka sig norrut för nya intressanta arbeten. Investeringarna i sig kommer att dra till sig även andra men mindre investeringar och nyetableringar som gynnas av eller är beroende av de stora tunga. Det medverkar också till en breddning av arbetsmarknaden. 

- Parallellt med företagens expansion behöver offentlig sektor och annan service utöka sin verksamhet. Genom att se expansionen mycket brett ökar förutsättningarna för att de stora etableringarna ska kunna attrahera ny arbetskraft. För närvarande görs stora ansträngningar från kommuner och andra offentliga aktörer i att visa på de unika kvalitéer som finns på de olika platserna. Redan befintliga kvalitéer kommer att förstärkas av att nya attraktiva bostadsmiljöer kommer till.

- Intresset mot ”norr” har också skapat nyfikenhet utanför de traditionella tunga industriintressen. Kulturinstitutioner och utövare av olika slag ser möjligheter att vara med i skapandet av de nya samhällena.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.