Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Ökad jämlikhet och delaktighet med ny funktionshindersstrategi

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny strategi för systematisk uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken 2021 - 2031. Vid Funktionshinderdelegationens dialogmöte den 22 september berättade Socialminister Lena Hallengren om strategin. Vid mötet närvarade även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som berättade om aktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet.

  • Socialminister Lena Hallnegren

    Socialminister Lena Hallengren

    Foto: Kristian Pohl

  • Porträttbild av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

    Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

    Foto: Kristian Pohl

– Regeringens nya strategi lägger tyngdpunkten på uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Med strategin vill regeringen betona den sektorsvisa styrningen av myndigheterna som grund för funktionshinderspolitikens genomförande. Varje sektor i samhället har ansvar för att funktionshinderspolitiken genomförs, säger Lena Hallengren.

Fyra områden för genomförande av funktionshinderspolitiken

Vid uppföljningen ska myndigheterna lämna en redogörelse för hur de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken har beaktats i myndighetens arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken. De fyra områdena är: principen om universell utformning; befintliga brister i tillgängligheten; individuella stöd och lösningar för individens självständighet; samt att förebygga och motverka diskriminering. En redogörelse ska vidare lämnas för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att det nationella målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Myndigheten för delaktighet ska stödja andra myndigheter

Myndigheten för delaktighet (MFD) får samtidigt i uppdrag att ge stöd och vägledning till myndigheterna dels vid deras uppföljning, dels vid deras genomförande av det nationella målet. Behovet av stöd kan variera beroende på vilken kompetens och erfarenhet som finns hos olika myndigheter. I vissa fall kan det röra sig om att ge myndigheterna stöd i att finna lämpliga åtgärder för att genomföra det nationella målet inom sitt ansvarsområde. I andra fall kan det gälla framtagning av statistik eller andra bedömningsgrunder för att belysa situationen för personer med funktionedsättning inom ett visst område.

Myndigheternas redovisningar ska sedan ligga till grund bland annat för regeringens redovisning i budgetpropositionen av utvecklingen mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Reformer i budgeten för ökad välfärd för personer med funktionsnedsättningar

Lena Hallengren berättade om satsningar i budgetpropositionen för 2022 som rör personer med funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om förhöjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen, åtgärder för stärkt personlig assistans och en ökning av statsbidraget till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Jobbsatsningar i budgetpropositionen 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark berättade om förstärkningar inom jobbpolitiken för sammanlagt 8 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2022. Det handlar dels om åtgärder för att bryta och motverka långtidsarbetslösheten och fortsätta bygga ut kunskapslyftet. Dels om att förenkla för företagare, skapa nya jobb och främja omställning.

Regeringens arbete med att reformera Arbetsförmedlingen fortsätter. Arbetsförmedlingen kommer fortsatt vara en stor och viktig myndighet med ansvar för att arbetsmarknadspolitiken fungerar i hela landet. För arbetssökande med funktionsnedsättning kommer det liksom i dag, utöver förmedlingsinsatser och Arbetsförmedlingens övriga insatser, att finnas särskilda insatser.

Om Funktionshindersdelegationen

Sedan 2001 är funktionshinderdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren.

Funktionshindersdelegationen består för närvarande av representanter från Funktionsrätt Sverige, Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) samt Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Synskadades Riksförbund (SRF). I delegationen ingår dessutom representanter från Regeringskansliet.