Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom funktionshinder - Budgeten 2022

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom funktionshinder.

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla 

Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en ökning av det årliga statsbidraget till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med 5 miljoner kronor. Nka är ett expertstöd till bland annat kommuner, regioner och enskilda utförare och ska bidra till högre kvalitet i stödet till anhöriga.

Pressmeddelande: Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

Kompensation i bilstödet för förhöjd fordonsskatt

Bilstödet främjar delaktighet i samhället för vuxna och barn med funktionsnedsättning. Den förhöjda fordonsskatten i bonus–­malus-systemet kan leda till oönskade effekter för personer som inte har möjlighet att välja ett fordon med lägre utsläpp, till följd av en funktionsnedsättning som kräver en större bil. Regeringen avser därför att undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas, för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare.

Pressmeddelande: Takten i klimatomställningen måste öka