Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom Lena Hallengrens områden – Budgeten 2022

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom Lena Hallengrens områden.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under 2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera pandemin

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Statens institutionsstyrelse (SiS) får ett ökat anslag för att kunna fullfölja arbetet med att bland annat höja kompetensen och säkerheten i verksamheten. SiS föreslås också ytterligare tillskott med anledning av förslag om straffskärpningar som föreslås av 2020 års sexualbrottsutredning.

Pressmeddelande: Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

Pressmeddelande: Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om permanenta medel och statsbidrag, samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn.

Pressmeddelande: Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024 föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Takten i klimatomställningen måste öka

Takten i klimatomställningen måste öka och att minska transportsektorns utsläpp är en förutsättning för att nå klimatmålen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför satsningar på över 3,9 miljarder kronor som påskyndar omställningen i transportsektorn samt stärker sammanhållningen och möjligheten att jobba i hela Sverige. Satsningarna berör bland annat bilstödet.

Pressmeddelande: Takten i klimatomställningen måste öka 

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Förstärkning av rättsväsendet- Våldspreventiv förstärkning inom SiS och straffskärpningar vid sexualbrott

Det finns ett stort behov hos kommu­nerna att kunna placera ungdomar på särskilda ungdoms­hem enligt lagen med särskilda bestäm­melser om vård av unga (LVU) och social­tjänst­lagen. Regeringen föreslår en subvention som ska göra det möjligt för Social­tjänsten att genom­föra lämpliga insatser för att förhindra fortsatt kriminalitet och bidra till att de ung­domar som är i behov av vård kan beredas sådan vid Statens institutions­styrelses (SiS) olika hem. För att SiS långsiktigt ska kunna fullfölja arbetet med att höja kompe­tensen, kvaliteten, säkerheten och rätts­säkerheten i verk­samheten föreslår regeringen att anslaget ökas.

Regeringen bereder vidare förslag från 2020 års sexual­brottsutred­ning. Utred­ningen föreslår bland annat att straff­skalorna för ett flertal sexual­brott ska skärpas.

Pressmeddelande: En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet

Kompensation i bilstödet för förhöjd fordonsskatt för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Bilstödet främjar delaktighet i samhället för vuxna och barn med funktionsnedsättning. Den förhöjda fordonsskatten i bonus–­malus-systemet kan leda till oönskade effekter för personer som inte har möjlighet att välja ett fordon med lägre utsläpp, till följd av en funktionsnedsättning som kräver en större bil. Regeringen avser därför att undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas, för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare.

Pressmeddelande: Takten i klimatomställningen måste öka