Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2022

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under 2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Statens institutionsstyrelse (SiS) får ett ökat anslag för att kunna fullfölja arbetet med att bland annat höja kompetensen och säkerheten i verksamheten. SiS föreslås också ytterligare tillskott med anledning av förslag om straffskärpningar som föreslås av 2020 års sexualbrottsutredning.

Pressmeddelande: Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

Pressmeddelande: Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om permanenta medel och statsbidrag, samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn.

Pressmeddelande: Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024 föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en ökning av det årliga statsbidraget till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med 5 miljoner kronor. Nka är ett expertstöd till bland annat kommuner, regioner och enskilda utförare och ska bidra till högre kvalitet i stödet till anhöriga.

Pressmeddelande: Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i sjukförsäkringen

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att förstärka sjukförsäkringen. Bland annat föreslås att taket i sjukpenningen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022 samt ökad flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365. Regeringen föreslår även en mer flexibel förläggning av arbetstiden vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet för den som kallas in att arbeta vid behov, samt en förändrad arbetsförmågeprövning vid 62 års ålder.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i sjukförsäkringen

Takten i klimatomställningen måste öka

Takten i klimatomställningen måste öka och att minska transportsektorns utsläpp är en förutsättning för att nå klimatmålen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför satsningar på över 3,9 miljarder kronor som påskyndar omställningen i transportsektorn samt stärker sammanhållningen och möjligheten att jobba i hela Sverige. Satsningarna berör bland annat bilstödet.

Pressmeddelande: Takten i klimatomställningen måste öka 

Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i regeringens höstbudget

Regeringen presenterade den 6 september förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år. Förslagen ingår i regeringens budgetproposition för 2022.

Pressmeddelanden: Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i regeringens höstbudget

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mer om budgeten för 2022

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2022 till riksdagen

Genomförande av riksdagsbesluten om statens budget för 2022

Efter att riksdagen antagit Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas justering av regeringens budgetproposition för 2022 har riksdagen tagit ställning till anslagen inom de 27 utgiftsområdena. Detta har inneburit förändringar i förhållande till regeringens budgetförslag. Dessa förändringar finns beskrivna i finansutskottets betänkande om rambeslutet.