Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Covid-19, digitalisering, migration och energipriser på EU-toppmötet den 21-22 oktober

Publicerad

När EU:s stats- och regeringschefer möts för EU-toppmöte i Bryssel står bland annat vaccineringsläget mot Covid-19 på dagordningen, liksom hur EU ska driva på den digitala omställningen. De höga energipriserna i många medlemsländer kommer att diskuteras och på svenskt initiativ kommer EU-ledarna också att ta upp handelsfrågor.

Statsminister Stefan Löfven
Covid-19, migration och digitalisering är några av huvudfrågorna när Statsminister Stefan Löfven deltar i EU-toppmötet i Bryssel 21-22 oktober. EU-ländernas stats- och regeringschefer ska på svenskt initiativ också diskutera handel. Läget för rättsstatens principer i EU väntas också få uppmärksamhet på mötet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Covid-19

Den epidemiologiska situationen i Europa kommer att diskuteras liksom den pågående vaccineringen och de fortsatta samordningsinsatser inom EU som krävs för att återställa fri rörlighet och internationell solidaritet när det gäller vaccindelning. Ett arbete för att kunna ansluta vaccinbevis från länder utanför EU pågår som ett steg i att ytterligare kunna återgå till en normalisering av resandet.

Även om gränsfrågor hanteras på nationell nivå ser regeringen det som viktigt att EU agerar så samordnat som möjligt inom EU i denna fråga och att de gemensamma rekommendationerna ses över.    

Digitalisering

En annan fråga på Europeiska rådets dagordning gäller genomförandet av EU:s digitala agenda och förhandlingarna om de huvudsakliga rättsakterna på området.

Regeringen välkomnar ett starkt EU-engagemang för att driva på den digitala omställningen. EU behöver tydliga regler som samtidigt inte försvårar den digitala utvecklingen. Om hela EU prioriterar digitaliseringen blir vi mer effektiva och snabbare i omställningen, vilket kan vara till gagn för allt från sjukvård till brottsbekämpning.  

Energipriser

På begäran av ett antal medlemsstater kommer EU:s ledare att diskutera de stigande energipriserna som råder för närvarande. De ovanligt höga elpriserna slår mot såväl privatpersoner som företag och även om Sverige har bland EU:s lägsta elpriser så drabbas även vi av elbristen. Orsakerna till detta är att produktionen inte kunnat mäta den höga efterfrågan som kom i återhämtningen efter pandemin.

EU-kommissionen har tagit fram en verktygslåda med förslag på åtgärder som medlemsländerna själva kan vidta för att hantera situationen och stötta människor som drabbas. För Sverige är det centralt att EU ser övergången till hållbar energi som den enda långsiktiga lösningen och att unionen måste säkra tillgången till billig fossilfri energi.

Migration

Stats- och regeringscheferna kommer diskutera den externa dimensionen av migration och de förslag som kommissionen tagit fram. Det är viktigt att EU fördjupar samarbetet med ursprungs- och transitländer för att motverka grundorsaker till irreguljär migration och tvångsfördrivning samt att EU verkar för att stärka dessa länders egen kapacitet.

Regeringen ser betydelsen av att ytterligare ansträngningar görs för att få på plats ett långsiktigt hållbart gemensamt asylsystem.  

COP26 i Glasgow

För Sverige är det viktigt att EU kommer med ett starkt budskap inför COP26 i Glasgow. Klimatkrisen är här och nu och vi måste hålla 1,5- gradersmålet levande. Under COP26 behöver EU konkretisera hur länderna kan leva upp till de åtaganden som gjorts. Det som är tydligt är att alla måste göra mer, att målet för EU:s klimatfinansiering uppfylls.

Handel

Regeringen har tagit initiativ till att handelsfrågorna ska tas upp under toppmötet. Under lång tid har handelsfrågorna präglats av handelskonflikter och handelspolitiska skyddsinstrument. Regeringen ser ett behov av att vända en negativ handelsagenda till förmån för en mer öppen och framåtblickande agenda. Handeln har en central roll som motor för tillväxt, jobb och välfärd.  

En fråga som inte står på dagordningen men som kan komma att beröras gäller den polska författningsdomstolens uppmärksammade utslag om EU-rättens förhållande till nationell lagstiftning.

Statsminister Stefan Löfven kommer att delta vid EU-toppmötet som äger rum i Bryssel. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om mötet i Europeiska rådet 21-22 oktober

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.