Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Migration, Afghanistan, och Eppo på EU-möte

Publicerad

På rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg 7–8 oktober ska EU:s inrikes- och justitieministrar bland annat diskutera migration och utmaningar i samband med screening och förvar vid EU:s yttre gräns. Andra frågor på dagordningen är situationen i Afghanistan, Europeiska åklagarmyndigheten och eventuella EU-åtgärder om häktning. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg företräder Sverige vid mötet.

  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på rådsmötet i Luxemburg.

    Foto: EU-representationen

  • Inrikesminister Mikael Damberg

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på rådsmötet i Luxemburg.

    Foto: EU-representationen

Migration

EU-kommissionen ska på mötet informera om den externa dimensionen av migrationsfrågorna, inklusive det pågående arbetet med att ta fram migrationshandlingsplaner för samarbetet med prioriterade ursprungs- och transitländer. Syftet med handlingsplanerna är att konkretisera den heltäckande ansats för samarbetet med länder utanför EU på migrationsområdet som kommissionen har föreslagit i migrations- och asylpakten. Därutöver ska ministrarna också diskutera läget vid de olika migrationsrutterna.

Regeringen understryker vikten av att EU noggrant följer utvecklingen längs med alla relevanta migrationsrutter. Samtidigt anser regeringen att det är nödvändigt att ansträngningar görs för att få på plats ett gemensamt asylsystem som bygger på en balans mellan ansvar och solidaritet och som säkerställer stöd till medlemsstater som utsätts för ett högt migrationstryck och leder till en jämnare fördelning av asylsökande inom unionen. Rätten att söka asyl måste alltid upprätthållas.

Ministrarna kommer även att följa upp händelseutvecklingen i Afghanistan, med fokus på internationellt skydd, migration och säkerhet.

Screening och förvar

EU-kommissionen har presenterat ett förslag som introducerar så kallad ”screening” för personer utan EU-medborgskap som irreguljärt försöker korsa, eller har korsat, EU:s yttre gräns, oavsett om de söker asyl eller inte. Screeningen består av hälsokontroll och sårbarhetsanalys, identifiering och säkerhetskontroll. När screeningen avslutas ska informationen enligt förslaget överlämnas till behörig myndighet för asylprövning eller för inledande av ett återvändandeförfarande.

Regeringen kommer på mötet att verka för att medlemsländerna ges möjlighet att sortera screeningen under existerande nationell lagstiftning och använda sig av denna. Regeringen vill också se flexibilitet i reglerna för var screeningen ska utföras och hur personer ska hållas tillgängliga för screeningförfarande.

Häktning

Diskussion väntas också om materiella förhållanden i häkten och häktades processuella rättigheter samt resonemang om huruvida EU-initiativ behövs på området.

Regeringen är tveksam till EU-lagstiftning på området. Åtgärder på EU-nivå som tar sikte på häktning och andra frihetsberövanden är komplicerade eftersom de processrättsliga regelverken i EU-länderna skiljer sig åt.

Europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna kommer att få en rapport om Europeiska åklagarmyndighetens, Eppo, arbete. Eppo har varit verksamt sedan 1 juni 2021 och har som uppdrag att utreda och väcka åtal för brott mot EU:s finansiella intressen.

Kampen mot sexuella övergrepp på barn

Ministrarna kommer sedan att diskutera hur man kan bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet inför kommande förslag från kommissionen.

Regeringen stödjer och arbetar aktivt för ett utvecklat EU-samarbete när det gäller att bekämpa cyberbrottslighet och brottslighet där man utnyttjar ny teknik för att begå brott eller dölja bevisning. Regeringen välkomnar förslag som kan leda till att man effektivare kan bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Inget barn ska utsättas för sexuella övergrepp och alla former av våld mot barn ska upphöra. Regeringen delar EU-kommissionens syn att det krävs en mängd olika åtgärder för att effektivt bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Interoperabilitet

På mötet ska ministrarna också bland annat diskutera genomförandet av de olika databaserna för rättsliga och inrikes frågor och interoperabilitetsramen.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg företräder Sverige vid mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i RIF-rådet 7–8 oktober

Mer om mötet 7–8 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.