Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Nu börjar läslovet!

Publicerad

God läsförmåga är nödvändig för att kunna lära sig mycket och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Läsning är också en lustfylld upplevelse som ger oss möjlighet att upptäcka nya världar, förstå andra människor och oss själva. Under vecka 44 är det läslov i Sverige, ett tillfälle då läsningen tar extra stor plats på bibliotek, fritidshem, förskolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar och hemma i läsfåtöljen.

Foto: Johnér

Alla barn och elever behöver få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust. Regeringen har därför gjort flera satsningar för att stimulera läsintresset hos barn och unga och väcka nyfikenheten för olika sorters litteratur, men också för att ge personal i förskolan och skolan verktyg och kompetens att stärka barns och elevers språkutveckling.

Här följer en genomgång av några av regeringens pågående och genomförda satsningar.

Skrivelse om barns och ungas läsning

I mars 2021 lämnade regeringen skrivelsen Barns och ungas läsning till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för sina bedömningar hur läsning bland barn och unga kan främjas.

Regeringens skrivelse Barns och ungas läsning

Ett nytt läsråd ska främja läsande

Regeringen har inrättat ett nytt permanent läsråd inom Kulturrådet. Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet och ska bland annat lämna förslag på olika läsfrämjande insatser och bidra till Kulturrådets läsfrämjande arbete. Läsrådet ska också bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. En annan viktig uppgift är att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Fortsatt utbyggnad av Bokstart

Sedan 2015 driver Kulturrådet Bokstart, en nationell satsning på små barns språk- och läsutveckling som bygger på samarbete mellan folkbiblioteken och barnhälsovården. Kulturrådet har tillförts 15 miljoner kronor 2021 och 20 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att Bokstart ska kunna byggas ut.

Vikten av högläsning har förts in i förskolans läroplan

I den reviderade läroplanen för förskolan som gäller sedan 2019 betonas högläsningens betydelse. I läroplanen finns följande skrivning: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Läslyftet i förskolan och skolan

Sedan 2015 pågår Läslyftet, en fortbildning för lärare och skolbibliotekarier i läs- och skrivutveckling som sedan 2017 även omfattar förskolan. Läslyftet bygger på kollegialt lärande och syftar till att stärka varje elevs läsförmåga och utveckla kvaliteten i undervisningen. Mellan åren 2015 och 2020 har satsningen nått cirka 25 procent av Sveriges samtliga lärare och förskolepersonal.

Ökad tillgång till skolbibliotek

Skolbibliotek har stor betydelse för elevers bildning och utbildning, men också för att främja läsförmåga och kunskaper i källkritik. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att medel avsätts för att stärka skolbiblioteken, det rör sig om 26,2 miljoner kronor 2022, 27,1 miljoner kronor 2023 och 1,8 miljoner kronor för 2024 och framåt.

Insatser för att stärka barns och elevers läsande

Skolverket har i uppdrag att genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att främja ett ökat läsande generellt, inklusive att stärka läslovet bland annat genom insatser som kan väcka nyfikenhet för de möjligheter som skönlitteratur och sakprosa kan ge. För att ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten avser regeringen också att vidta åtgärder för att stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) är ett uppdrag i regeringens instruktion till Skolverket. NCS erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Fortsatt satsning på Stärkta bibliotek

Folkbibliotek runt om i landet har en stor betydelse för människor, både genom att tillhandahålla litteratur och som mötesplats. Att stärka biblioteken innebär också en satsning på ökat läsande. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att 75 miljoner kronor avsätts under 2022 för att förstärka satsningen Stärkta bibliotek. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Genom satsningen har regeringen hittills avsatt 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 och 150 miljoner kronor 2021. Inom ramen för satsningen sökte och beviljades samtliga kommuner bidrag under 2020. Satsningen för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteks­verksamhet i hela landet har varit framgångsrik och regeringen bedömer att satsningen därför bör förstärkas 2022. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.