Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Regeringens arbete för en tryggare äldreomsorg

Publicerad

Regeringen har genomfört flera reformer för att stärka kvaliteten och säkerheten i äldreomsorgen. Här kan du läsa om några pågående satsningar.

Två pensionärer och en personal pratar står och pratar med varandra på ett äldreboende.
Genom att satsa på komptensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten inom äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg. Foto: Maskot/TT

Kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet förstärks

Genom att satsa på komptensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten inom äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg. Regeringen vill därför förstärka kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen omfattar 1,7 miljarder kronor per år för 2022 och 2023. Totalsumman för 2020 - 2023 blir ca 7,2 miljarder kronor.

Äldreomsorgslyftet, som pågått sedan 2020, innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att utbildas till vårdbiträde eller undersköterska inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning på folkhögskola på betald arbetstid. Från och med 2021 får personalen också möjlighet att fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre som t.ex. specialistundersköterska. Dessutom har målgruppen vidgats till att även omfatta första linjens chefer.

Pressmeddelande: Lokal fördelning av satsningar i regeringens budgetproposition för 2022 - Regeringen.se


En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Idag har många äldre som bor hemma sammansatta vårdbehov och får insatser från många olika aktörer. Därför vill regeringen införa en lagstadgad ordning där alla hemtjänsttagare erbjuds en namngiven omsorgskontakt, som är undersköterska som man själv och ens anhöriga vet att man kan kontakta och som håller ihop hemtjänsten. Regeringen avser att besluta om en proposition under budgetåret.

Kompetenscentrum för äldreomsorg

Regeringen vill stärka det nationella arbetet med äldreomsorgen i syfte att förtydliga vikten av en god och säker äldreomsorg och vill inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Det är viktigt att följa utvecklingen inom äldreomsorgen och att det på nationell nivå finns aktuell kunskap om kommunerna och deras förutsättningar att bedriva vård och omsorg om äldre. Regeringen avser att avsätta 19 miljoner kronor årligen.

Förstärkning av statliga bidrag till kommuner och regioner

Regeringen föreslår att det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022. Höjningen stärker kommunernas och regionernas förutsättningar att trygga och utveckla välfärden och lägger en grund för en god och likvärdig välfärd i hela landet. Höjningen innebär tillsammans med tidigare satsningar under mandatperioden att nivån på det generella statsbidraget, exklusive ekonomiska regleringar, kommer vara 27,5 miljarder kronor högre 2022 jämfört med 2018. 22,5 miljarder kronor utgör en permanent höjning.

Ytterligare 2,5 miljarder till äldreomsorgen

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar på äldreomsorgen, sammanlagt avsätts 2 448 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare presenterade satsningar innebär dessa tillskott att staten beräknas tillföra kommunernas äldreomsorg 10 miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med 2018.

Förutom de satsningar på äldreområdet som ligger i budgeten för 2022 så fortsätter de satsningar som presenterades i förra årets budgetproposition. Här kan du läsa mer om dem:

Pressmeddelande: Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg - Regeringen.se

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det betyder att det kommer att behövas ett bevis för få rätt att använda titeln undersköterska i vård och omsorg. Grunden för att få ett bevis om rätt att använda titeln undersköterska är en utbildning inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller utbildning som ger motsvarande kompetens. Kompetensen hos undersköterskor är viktigt för att kvaliteten och säkerheten i vård om omsorg ska kunna upprätthållas. Genom regleringen blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har.

Utredning om en äldreomsorgslag

För att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte regeringen i december 2020 en utredning med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Utredningens uppdrag kan delas in i två delar: dels att föreslå en äldreomsorgslag vari ingår frågan om en nationell omsorgsplan, dels överväga och vid behov lämna förslag som på olika sätt stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Utredningen ska redovisa till regeringen senast den 30 juni 2022.

Digitaliseringens möjligheter

Regeringen har under mandatperioden tillsatt flera utredningar för att också skapa en lagstiftning som ska ge bättre förutsättningar för att använda digitaliseringens möjligheter. Flera lagförslag bereds nu inom Regeringskansliet:

  • Utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen har lämnat betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst.

  • Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har också inkommit med lagförslag om just en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.

  • Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner har lämnat förslag som ska möjliggöra automatiserat beslutsfattande inom kommuner och regioner.